Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Investeerimiskool InvesteerimisõpikInvesteerimisõpik

Edasi lükatud maksud (Tax-deferred)

Sissetulekute edasilükkamisega maksukoormuse vähendamine. USAs on lubatud osa sissetulekutest investeerida enne maksustamist pensionifondi.

Edukustasu (Success Fee)

Edukustasu on valitsemistasu komponent, mida fond (seeläbi ka osakuomanik) maksab fondivalitsejale juhul kui fondivalitseja on suutnud fondi vara investeerimisel saada osakuomanikele teatud tulu.

Eelisaktsiad (Preferred Stocks)

Aktsia, millele tavaliselt makstakse fikseeritud dividende. Selliste aktsiate omanikel on pankroti korral eelisõigus ettevõtteallesjäänud varale. Dividendide jaotamisel saavad eelisaktsia omanikud need kätte esimestena.

Vaata ka: Aktsia, Lihtaktsia

Elektronteabesüsteem (EDGAR, Electronic Data Gathering Analysis and Ret)

Elektrooniline informatsioonisüsteem, kus hoitakse tähtsamaid finantsaruandeid ettevõtete kohta.

Emitent (Issuer)

Emitent on juriidiline isik, kes müüb väärtpabereid eesmärgiga finantseerida oma äritegevust. Emitendid võivad olla kodu- või välismaised valitsused, ettevõtted või kinnised investeerimisfondid. Kõige tavalisemad väärtpaberid, mida emiteeritakse on liht- ja eelisaktsiad, võlakirjad.

Ennetähtaegse lõpetamise teenustasu (Surrender Charges)

Teenustasu, mida võetakse lepingu  või võlakirja ennetähtaegsel lõpetamisel.

Eraldamine (Spin-Off)

Eraldamine on ettevõttest ühe osakonna uueks eraldi ettevõtteks ümberkujundamine. Loogiliselt võttes on spin-off ettevõtete ühendamisele vastupidine protsess. Eraldimisi ei juhtu nii sageli kui ühendamisi, juhul kui see juhtub, saavad uue ettevõtte aktsionärid sageli suuri võite.

Spinoffi põhjuseks on ettevõtte juhatuse arvamus, et osakonna eraldamine ja ümberkujundamine uueks avalikuks ettevõtteks annab mõlemale ettevõttele võimaluse paremini täita neile seatud majanduslikke eesmärke ja paindlikumalt juhtida ettevõtte tegevust. Kokkuvõttes toimub üleminek efektiivsemale majandamisele, mis tekitab kummagi ettevõtte juhtkonnas uut tööindu.

Vaata ka: Ühinemine

Eritingimused (Special Conditions)
Eritingimused võib lisada orderile nagu Kõik või üldse mitte või Päevane order jne.
Esindaja (Fiduciary)
Füüsiline või juriidiline volitatud isik, kes haldab teise osapoole varasid. Esindajal on õigus langetada esindatava varaga seotud otsuseid.
Ettevõtete võlakirjad (Corporate Bond)

Ettevõtete poolt emiteeritud võlakirjad. Alternatiiviks oleks aktsiate väljastamine, kus aktsiaomanik on sisuliselt ettevõtte üheks omanikuks. VT. Võlakiri

Ettevõtte pensioniplaan (Defined Benefit Plan)

Sellise plaani raames peetakse ettevõtte poolt töötaja igakuisest enne makse sissetulekust kinni mingi kindel summa, mis paigutatakse fondi. Fondi vahendid investeerib kas siis ettevõte või ettevõtte poolt volitatud esindaja. Pensionile jäädes hakkab töövõtja fondist väljamakseid pensioni saama.

Euribor (European Interbank Offered Rate)

Euribor on üleeuroopalise pankadevahelise rahaturu intressimäär, mis muutub iga päev. Kuidas euribor muutub, kas see kasvab või kahaneb, on raske ennustada. Euribor on näiteks laenu/liisingu intressimäära üks koostiskomponent, mida fikseeritakse laenulepingus kokkulepitud perioodiks. Euribori ning selle määra liikumise kohta võib leida täiendavat informatsiooni pankade kodulehekülgedelt ning http://www.euribor.org/