Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Investeerimiskool InvesteerimisõpikInvesteerimisõpik

0 kupongiga võlakirjad (Zero Coupon Bond)

0 - kupongiga võlakirja puhul ei maksta intresse. Sellise võlakirja puhul saab võlakirja ostja tulu võlakirja nimiväärtuse ja ostuhinna vahena tagasimakse tähtpäeval.

401(k) (401(k))

USAs kasutatav maksude edasilükkamise skeem, mis lubab töötajatel teha palgast enne maksustamist sissemakseid nn. Pensionifondi. Osad tööandjad toetavad töötajaid pensionifondi investeerimisel. Selline skeem vähendab maksustatavat sissetulekut. Töövõtjale on selline pensioniplaan lihtne, kuna sissemaksed arvestatakse töötasust maha ning makstakse tööandja poolt.

403(b) (403(b)

401(k)-ga sarnane skeem, loodud mittetulundussektori jaoks. Töölistele on lubatud investeerida kuni 20% palgast.

52 nädala kõrgeim (52-week High)

Kõrgeim hind millega väärtpaberiga on kaubeldud viimase 52 nädala (1 aasta) jooksul.

52 nädala madalaim (52-week Low)

Madalaim hind, millega väärtpaberiga on kaubeldud viimase 52 nädala (1 aasta) jooksul.

72. reegel (72 rule)

72.reegel lubab jämedalt hinnata mitme aasta jooksul kahekordistad oma fikseeritud tootlusega (võlakiri, hoius) investeeringu, kui intressimaksed toimuvad igakuiselt.

Näiteks tähtajaline hoius maksab intresse 4% aastas, jagades 72 : 4 = 18, selgub, et summa kahekordistumine võtab aega 18 aastat.

Paigutades täna arvele 10 000 EUR  on 18 aasta pärast arvel 20 000 EUR.

72 reegli paikapidavust saab kontrollida siit.

ADR (American Depositary Receipt)

ADR-id esindavad välisettevõtete aktsiaid, mida kaubeldakse USA börsidel dollarites. ADR-id käituvad sarnaselt tavalistele ettevõtte aktsiatele- nendega saab kaubelda maaklerite kaudu, kauplemise pealt makstakse komisjonitasu, aktsiatelt makstakse dividende jne. ADR-id on tehniliselt vaadates pangas deponeeritud aktsiate sertifikaadid. Välisfirmad kasutavad ADR-e, et muuta firma aktsaid kättesaadavaks ameerika investoritele.

Ajalised tingimused (Time Conditions)

Need on ajalised piirangud, mis määravad näiteks teatud orderitüüpide tingimuste kehtivusaja. Näiteks: päevane order, kehtiv tühistamiseni, täida või tühista jne.

Aktsia (Stock)

Väärtpaber, mis näitab selle omaniku õigust osale ettevõtte varast ja kasumist.

Vaata: Lihtaktsia, Eelisaktsia

Aktsiadividendid (Stock dividends)
Dividend, mida makstakse aktsiates.
Aktsiafond (Stock Fund)

Aktsiafond investeerib peamiselt börsil noteeritud aktsiatesse.

Aktsiate jaotamine (Split)

Aktsiate jaotamine. Näiteks kui ettevõte otsustab iga oma aktsia jagada kaheks, -kolmeks või rohkemaks osaks. Näiteks: 100 EUR maksvale aktsiale tehakse 2:1 split. Ühe aktsia hind on peale spliti 50 EUR. Endistel aktsiaomanikel on peale sellist spliti kaks korda rohkem aktsiaid, kuid igaüks nendest maksab poole endisest. Spliti põhjuseks on tavaliselt kõrge aktsia hind, tahetakse hinda väikeinvestoritele sobivamaks teha. Spliti teostamiseks on vaja luba ettevõtte nõukogult ja aktsionäridelt. Võib toimuda ka vastupidiseid splite (reverse split), mille puhul aktsiahind suureneb.

AMEX (American Stock Exchange)

Käibe suuruselt kolmas USA börs, mis asub New Yorgis. Amex börsil kaubeldaks likikaudu 10% USA-s kaubeldavatest väärtpaberitest. Suur osa selle börsil kaubeldavatest väärtpaberitest on väiksemad ettevõtted (small cap), ETF-id ja derivatiivid.

Annuiteedi arvutamine

Annuiteedi arvutamine toimub valemi järgi:

 

 C

 C

 C

 

 C

NPV =

 -------- +

 -------- +

---------

 + ... +

 --------

 

 (1+R/t)

 (1+R/t)^2

(1+R/t)^3

 

 (1+R/t)^nxt


Kus

NPV = annuiteedi nüüdisväärtus
C = ühe makse summa
R = diskontomäär (5% = 0,05; 10% = 0,1 jne.)
T = mitu korda aastas arvestatakse intresse
n = aastate arv

Annuiteet e. aastamakse (Annuity)

Nominaalilt võrdsete perioodiliste maksete seeria, mida klient maksab kas laenu tasumiseks või muudeks sissemakseteks. USA-s viidatakse annuiteedile peamiselt seoses kindlustusega (nt. pensionikindlustus).

Arbitraaž (Arbitrage)

Samaaegselt vara ostmine ja müümine, eesmärgiga teenida hindade erinevusest. Näiteks samaaegselt ostetakse ja müüakse erinevatel börsidel sama ettevõtte aktsiat, kuid tehingu hind on börsidel erinev.

AUM (Assets under management)

AUM väljendab varade mahtu, mida fondivalitseja valitseb.

Avalik ettevõte (Public company)

Ettevõte, mis on avaliku pakkumise läbi väljastanud väärtpabereid, mida edaspidi müüakse avatud turul. Avalik ettevõte peab perioodiliselt avaldama oma majandusnäitajad investoritele.

Avamishind (Open)

Hind, millega alustatakse aktsiaga kauplemist antud päeval.

Avatud fond (Open-end Fund)

Fond, mille müüdavate osakute arv ei ole piiratud. Fondiosakuid saab osta otse fondilt endalt või läbi maaklerfirma. Vaata: Fond

B/B suhtarv (book-to-bill ratio)

Nõudmise-pakkumise vahekord ei muuda mitte ainult kaupade ja teenuste hindu, vaid võib muuta ka aktsiate ja võlakirjade hindu. Kuigi B/B suhtarvud on kasutusel mitmeski tööstussektoris on suhtarvu kasutamine kõige levinum pooljuhtide tööstuses.

B/B suhtarv 1.10 tähendab, et tellimusi toodetele on saadud 110 USD väärtuses aga telllimusi on täidetud 100 USD väärtuses. Pooljuhtide tööstus kasutab B/B suhtarvu näitamaks, kui palju on tellitud masinaid, mida kasutatakse integraalskeemide tootmiseks. Number näitab üldist nõudmist ja selle kasvu või kahanemist.

B/B suhtarv on kolme kuu keskmine, et oleks tasandatud sessoonsed faktorid ja muud turu fluktuatsioonid. B/B suhtarv aitab investoritel tabada ära tööstusektori pöördumise tõusu või mõõnaperioodi alguse. Tootmisega tegelevad ettevõtted seisavad fakti ees, et toodangu väljalaske kasvufaasile järgneb toodangu väljalaske langusfaas.

Kui hoida silmapeal tööstusektorit kirjeldavatel statistlistel ülevaadetel on võimalik arendada strateegiat, mille abil määrata sobiv aeg aktsiate kokkuostmiseks. Tavaliselt on õige aeg kui tellimuste arv kasvab. Vastupidiselt tuleb käituda kui tellimuste arv kahaneb, siis tuleb aktsiaid müüa.

B2B (Business to business)

Internetiäri kiireimini arenev valdkond. B2B lehekülgede abil on väikeettevõtetel võimalik saada soodsaid äripakkumisi ja samuti pakkuda omaltpoolt kaupu ja teenuseid müügiks. Näited: Ariba.comOnvia.com.

B2C (Business to consumer)

Interneti lehed, mille vahendusel on võimalik kasutajatel osta neile vajalikke kaupu või teenuseid. Näited: Amazon.comEbay.comBooking.com.

Beetakordaja e. beeta (Beta)

Hinnanguline kordaja, mis näitab kui palju väärtpaberi hind on muutunud portfelli (ka indeksi) väärtuse muutudes. Rahvusvaheliste fondide puhul võrreldakse nende volatiilsust näiteks S & P 500 indeksi suhtes (S&P 500 beeta on 1,0). Näitkes kui aktsia beeta on 1,1, kaldub aktsia turu liikudes 10% suuremas ulatuses liikuma. Reeglina vaadeldakse kõrgema beetaga investeeringuid kui riskantsemaid võrreldes baasindeksiga (portfelliga).

Blokktehind (Balanced Fund)

Balanseeritud fond investeerib väärtpaberitesse, mis tagavad investorile tulu nii kapitali kasvult (aktsia hindade tõusult) kui ka võlakohustuste intressidelt.

Börsil kaubeldav fond (Exchange-Traded fund, ETF)

Väärtpaber mis järgib indeksit, toorainet, mõnda varaklassi nagu indeksfond, kuid on börsil kaubeldav. ETF-e on võimalik osta võimendusega ning müüa lühikeseks. Kõige enam tuntud börsil kaubeldav fond on SPDR, mis järgib SP500 indeksi liikumist ja selle sümbol on SPY.

CAC 40 (CAC 40)

Prantsusmaa aktsiaindeks mis järgib 40 suurima Pariisi börsil noteeritud ettevõtte aktsiahindade liikumist. Indeksit kasutatakse Prantsusmaa aktsiaturu üldise suuna ja taseme hindamiseks. Indeks loodi 1987. aastal ja selle algväärtuseks oli 1000 punkti.

CDS (Credit Default Swap)

Swap, mis on disainitud kandma fikseeritud tulususega väärtpaberi krediidiriski tehingu osapoolte vahel. Tegemist on sisuliselt kindlustuslepinguga, mille ostja saab krediidikaitse. Võlakirja omanik, kes ostab endale CDS’i liigutab sellega võlakirja krediidiriski CDS-i müüjale. Juhul kui võlakirja emiteerija ei suuda täita endale võetud kohustusi, siis sellisel juhul hüvitab võlakirja omanikule tekkinud kahju CDS’i müüja.

Custody Risk (Custody Risk)

Custody risk on võimalus, et fond kannab kahju alamhaldurite või depositooriumite tegevuse või tegevusetuse tõttu. Sellisteks kahjudeks võivad olla kahjud väärtpaberite hoidja pankroti, väärtpaberite kaotsimineku või korralduste täitmatajätmise tõttu.

DAX (DAX)

Aktsiaindeks mis järgib Saksamaa 30 kõige suurema ja likviidsema ettevõtte aktsiahindade liikumist. Indeks loodi aastal 1988 ja algväärtuseks oli 1000 punkti. DAX indeksi ettevõtted moodustavad Frankfurdi börsil kaubeldavate ettevõtete kogu turuväärtusest ligikaudu 75%. DAX indeks erineb teistest indeksitest selle poolest, et kalkuleeritakse sisse ka järgmise päeva futuuride hinnad, isegi siis kui börs on suletud.

DB Skeem (Defined Benefit Scheme)

DB skeem on fond, mille puhul on ette määratud väljamaksed. Kasutatakse sageli pensionifondide puhul.

DC Skeem (Defined contribution scheme)

DC skeem on fond, mille puhul on ette määratud sissemaksed. Kasutatakse sageli pensionifondide puhul.

Debitoorse võlgnevuse käibekordaja (Receivables Turnover Ratio)

Näitab mitu korda aastas ringleb firma debitoorne võlgnevus, kui kiiresti firma krediidiarved laekuvad. Debitoorse võlgnevuse käibekordaja võimaldab jämedalt hinnata, kui hästi saadaolevad võlad rahaks muutuvad. Sarnase valemiga võib määrata ka kreditoorse võlgnevuse käibekordaja. Nende võrdlemine annab teada, kas ettevõte maksab ise kiiremini võlgu kui talle makstakse.

Depootasu (Depository Fee)

Depootasu on depositooriumile makstav tasu osutatud teenuste eest, mis võidakse tasuda fondi või fondivalitseja arvel. Depootasu määr väljendatakse tavapäraselt protsendina fondi varade puhasväärtusest.

Depootehing (Depositary Contract)

Depooleping on lepingulise fondi fondivalitseja ja depositooriumi vahel või aktsiaseltsina asutatud fondi ja depositooriumi vahel sõlmitud leping, mille kohaselt fondi vara antakse depositooriumile hoiule ja depositoorium kohustub sellega tegema tehinguid vastavalt fondivalitseja korraldustele ja depoolepingus ettenähtud tingimustele.

Deposiitsertifikaat e. hoiusesertifikaat (Certificate of Deposit, CD)

Panga või muu finantsasutuse poolt väljastatav võlainstrument. Aegumistähtajad varieeruvad mõnest päevast mitme aastani. Madala riski ja tootlusega. Sisuliselt vaadeldav kaubeldava pangadeposiidina.

Depositoorium (Depositary)

Depositoorium on krediidiasutus või investeerimisühing, kes hoiab ja säilitab fondi raha, väärtpabereid ja muud vara vastavalt depoolepingule ning teostab esmast järelevalvet fondi tegevuse seaduslikkuse üle. Depositoorium peab oma tegevuses olema lojaalne osakuomanike suhtes.

Dividend (Dividend)

Osa ettevõtte kasumist, mis makstakse lihtaktsiate ja eelisaktsiate omanikele.

Dividendide väljamaksu kordaja (dividend payout ratio)

Iseloomustab, milline osa puhaskasumist makstakse välja dividendidena.

Dividendikuupäev (Ex-Dividend Date)

Dividendide väljakuulutamisel määratakse ex-dividendi kuupäev. See tähendab, et kõik kes selle päeva alul aktsiaid omavad saavad dividende. Ex-dividendi kuupäeval  tehtud tehingute puhul saab dividende müüja, mitte ostja. Ex-dividendi kuupäeva lähenedes aktsiahind tõuseb. Ex-dividendi kuupäeval aktsiahind langeb.

Dividendimäär (Dividend Yield Ratio)

Dividendimäär on finantssuhtarv, mis näitab, kui palju maksab ettevõtte aktsionäridele dividende võrrelduna aktsiahinnaga. Kui aktsiahind turul ei liiguks, võrduks dividendimäär aktsia tootlusega.

Kõrge dividendimäär võib tähendada ettevõtte finantsilisi raskusi, aga üldiselt, dividendimäär on kõrgem siis, kui inflatsioon on kõrge, intressimäärad on kõrged ja investorid on pessimistlikkud. Dividendimäär on madalam siis, kui inflatsioon on madal, intressimäärad on madalad ja investorid on entusiastlikud.

Dividendimäär võib erineda ka sõltuvalt tööstussektorist (dividendimäär on kõrgem näiteks kinnisvarafondides ja energia ettevõtetes).

Turu dividendimäär

On võimalik arvutada ka turu dividendimäära. OMXT dividendimäära arvutamiseks tuleb liita kõikide ettevõtete dividendid ja kõikide ettevõtete turuväärtused ja siis jagada OMXT dividendid OMXT turuväärtustega.

Dividendimäär = Dividend ühe aktsia kohta / Aktsia hind

Dividendi reinvesteerimine (Dividend Reinvestment Plan, DRIP)

Ettevõtte poolt osanikele pakutav võimalus saadud dividendid reinvesteerida ehk osta dividendisumma eest uusi aktsiaid.

Dividendi summa (Dividend Amount)

Rahasumma või osakute kogus, mis ettevõte aktsiate omanikele eelneva majandusaasta eest laiali jaotab.

Dividend ühe aktsia kohta (Dividend Per Share, DPS)

DPS näitab seda kui palju dividende makstakse ühe lihtaktsia kohta. Üldiselt: mida suurema tootlusega on dividendiaktsia, seda vähem ta tavaliselt kasvab. Kasvuettevõtted kasutavad kogu teenitud raha kasvamiseks ja edasiseks laienemiseks. Suuri dividende maksavad juba vanemad ja arenenud firmad.

DPS = lihtaktsiate dividendide summa / lihtaktsiate arv

Dow Jones tööstuskeskmine (Dow Jones Industrial Average)

Dow Jones tööstuskeskmine mis järgib 30 USA suurima ettevõtte aktsiahindade liikumist. Keskmine loodi 1896. Aastal, seda nimetatakse erinevalt: Industrial Average, Dow Jones, Dow 30 ja Dow.

Edasi lükatud maksud (Tax-deferred)

Sissetulekute edasilükkamisega maksukoormuse vähendamine. USAs on lubatud osa sissetulekutest investeerida enne maksustamist pensionifondi.

Edukustasu (Success Fee)

Edukustasu on valitsemistasu komponent, mida fond (seeläbi ka osakuomanik) maksab fondivalitsejale juhul kui fondivalitseja on suutnud fondi vara investeerimisel saada osakuomanikele teatud tulu.

Eelisaktsiad (Preferred Stocks)

Aktsia, millele tavaliselt makstakse fikseeritud dividende. Selliste aktsiate omanikel on pankroti korral eelisõigus ettevõtteallesjäänud varale. Dividendide jaotamisel saavad eelisaktsia omanikud need kätte esimestena.

Vaata ka: Aktsia, Lihtaktsia

Elektronteabesüsteem (EDGAR, Electronic Data Gathering Analysis and Ret)

Elektrooniline informatsioonisüsteem, kus hoitakse tähtsamaid finantsaruandeid ettevõtete kohta.

Emitent (Issuer)

Emitent on juriidiline isik, kes müüb väärtpabereid eesmärgiga finantseerida oma äritegevust. Emitendid võivad olla kodu- või välismaised valitsused, ettevõtted või kinnised investeerimisfondid. Kõige tavalisemad väärtpaberid, mida emiteeritakse on liht- ja eelisaktsiad, võlakirjad.

Ennetähtaegse lõpetamise teenustasu (Surrender Charges)

Teenustasu, mida võetakse lepingu  või võlakirja ennetähtaegsel lõpetamisel.

Eraldamine (Spin-Off)

Eraldamine on ettevõttest ühe osakonna uueks eraldi ettevõtteks ümberkujundamine. Loogiliselt võttes on spin-off ettevõtete ühendamisele vastupidine protsess. Eraldimisi ei juhtu nii sageli kui ühendamisi, juhul kui see juhtub, saavad uue ettevõtte aktsionärid sageli suuri võite.

Spinoffi põhjuseks on ettevõtte juhatuse arvamus, et osakonna eraldamine ja ümberkujundamine uueks avalikuks ettevõtteks annab mõlemale ettevõttele võimaluse paremini täita neile seatud majanduslikke eesmärke ja paindlikumalt juhtida ettevõtte tegevust. Kokkuvõttes toimub üleminek efektiivsemale majandamisele, mis tekitab kummagi ettevõtte juhtkonnas uut tööindu.

Vaata ka: Ühinemine

Eritingimused (Special Conditions)
Eritingimused võib lisada orderile nagu Kõik või üldse mitte või Päevane order jne.
Esindaja (Fiduciary)
Füüsiline või juriidiline volitatud isik, kes haldab teise osapoole varasid. Esindajal on õigus langetada esindatava varaga seotud otsuseid.
Ettevõtete võlakirjad (Corporate Bond)

Ettevõtete poolt emiteeritud võlakirjad. Alternatiiviks oleks aktsiate väljastamine, kus aktsiaomanik on sisuliselt ettevõtte üheks omanikuks. VT. Võlakiri

Ettevõtte pensioniplaan (Defined Benefit Plan)

Sellise plaani raames peetakse ettevõtte poolt töötaja igakuisest enne makse sissetulekust kinni mingi kindel summa, mis paigutatakse fondi. Fondi vahendid investeerib kas siis ettevõte või ettevõtte poolt volitatud esindaja. Pensionile jäädes hakkab töövõtja fondist väljamakseid pensioni saama.

Euribor (European Interbank Offered Rate)

Euribor on üleeuroopalise pankadevahelise rahaturu intressimäär, mis muutub iga päev. Kuidas euribor muutub, kas see kasvab või kahaneb, on raske ennustada. Euribor on näiteks laenu/liisingu intressimäära üks koostiskomponent, mida fikseeritakse laenulepingus kokkulepitud perioodiks. Euribori ning selle määra liikumise kohta võib leida täiendavat informatsiooni pankade kodulehekülgedelt ning http://www.euribor.org/

Fikseeritud sissetulekuga väärtpaberid (Fixed Income   Securities)

Väärtpaberid, mis  kohustavad võlakirja väljaandjat maksma võlakirja hoidjale kindlaksmääratud tingimustel intresse kogu perioodi vältel, väljaandmisest aegumiseni. Vt. Võlakiri

Fond (Fund)

Fond kujutab endast investorite raha kogumit, mida valdab selleks palgatud fondijuht. Vaata ka: Aktsiafond

Fondi väljamaksed (Distribution)
Investeerimisfondi teenitud tulu, mis makstakse välja fondi investoritele.
Forward (Forward)

Forward on tulevikutehing, mis kohustab tehingu osapooli tulevikus müüma ja ostma mingit finantsvara varem kokkulepitud ajal ja hinnaga.

FTSE 100 (FTSE 100)

Aktsiaindeks mis järgib Londoni börsil noteeritud 100 suurima ja likviidseima ettevõtte aktsiate hinnaliikumist.

Hajutamine (Diversification)

Portfellistrateegia, mis jaotab varad riski vähendamiseks erinevate investeeringute vahel.

Hang Seng Indeks (Hang Seng)

Aktsiaindeks mis järgib Hong Kongi börsil noteeritud 40 suurima ettevõtte aktsiahindade liikumist. Indeksit on avaldatud alates 1969. aastast. Indeksis sisalduvad ettevõtted moodustavad umbes 65% kõikidest Hong Kongi börsil noteeritud ettevõtete turuväärtusest.

Hetketootlus (Current Yield)

Ametlik investeeringu tulu, väljendatud protsentides. Võlakirjade tootluse arvutamiseks jagatakse  aastane intressimäär  hetke turuhinnaga. Vt. Võlakiri.

Hind (Price)
Väärtpaberi hind.
Hind/kasumlikkusega (Price/Earnings Ratio)
Kõige tavalisem viis mõõta, kui kallis on aktsia. Aktsiahind jagatud tuluga ühe aktsia kohta.
Hooldus- e. halduskonto (Custodial Account)
Alaealise jaoks hooldaja poolt avatud konto.
Hääleõigus (Voting Right)

Ettevõtte aktsia omaniku õigus anda hääl aktsinäride koosolekul.

Hüpoteegivõlakirjad (Mortgage-Backed Bonds)
Võlakirjad, mis on tagatud erinevate kinnistute ja kinnisvaraga. Intresse makstakse kinnisvaralt laekuvatest tuludest.
Hüpoteek (Mortage)

Hüpoteek on kinnisasja pant. Näiteks eluasemelaenu väljastamisel vormistatakse notari juures hüpoteek panga kasuks. See tähendab, et ühelt poolt hüpoteek annab võimaluse laenu saamiseks ning teiselt poolt on ta laenuandjale tagatis. Hüpoteek annab laenuandjale õiguse hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamisele panditud kinnisasja arvel.

Indeksaktsiad (Index shares)

Läbi aegade on olnud populaarne indeksitesse investeerimine, sest indeksite liikumised on lihtsamini aimatavad kui aktsiate liikumised ja pakuvad negatiivseid üllatusi vähem. Tavaliselt investeeritakse indeksit jälgivasse lepingulisse fondi, kuid viimasel ajal on tekkinud võimalus investeerida ka indeksit jälgivatesse aktsiatesse.

Kogu indeksit või indeksi sektorit jälgivat aktsiat kutsuvad investorid Spideriks.
Aktsiatel on neli eelist indeksifondi ees:

 1. Aktsiaid saab osta iga maakleri käest, fondi ainult fondijuhilt.
 2. Aktsiahind liigub kogu päeva vältel, fondil fikseeritakse hind kord päevas.
 3. Aktsiat saab osta-müüa igal ajal, fondiosakutega ei käi asi nii lihtsalt.
 4. Aktsiat saab müüa lühikeseks, kasutada alusvarana optsioonidele.

Teisest küljest on indeksaktsiate ostukulud suuremad. Üldiselt sobivad indeksfondid rohkem pikemaajalistele investoritele, kes moodustavad portfelli aastatepikkust horisonti silmas pidades ja indeksaktsiad jälle lühiajalistele investoritele, kes püüavad kasu lõigata turukõikumistest.

Indeksifondid (Index Mutual Funds)

Investeerimisfondid, mis investeerivad indeksite koostisosadesse, et saavutada fondi tootlust sarnaselt valitud indeksiga. Kuna portfelliga seotud otsused tehakse automaatselt ning tehinguid toimub harva, on kulutused madalamad kui aktiivselt juhitud fondide puhul.

Indeksinvesteering (Indexing)
Passiivne investeerimisstrateegia, mille puhul luuakse portfell peegeldamaks tuntud indeksit näiteks S&P 500. vt. ka Indeksifondid.
Individuaalne pensionikonto (Individual Retirement Account, IRA)

USA-s kasutusel olev konto eraisikutele, mis võimaldab tulumaksuvabalt säästa kuni $2000 aastas. IRA kasutamiseks tulumaksuvabalt peavad olema täidetud kindlad nõuded. Nõuete mittetäitmisel maksustatakse sissemakstavad summad. Väljamakseid alustatakse 59 ½ aastaseks saamisel. Väljamakseid maksustatakse.

Intress (Interest)
Tasu laenuks võetud raha kasutamise eest.
Intressikulude kattekordaja (Interest Coverage Ratio, ICA)

Näitab, kuidas ettevõte suudab katta intressikulusid kasumi arvelt.

Intressikulude kattekordaja = ärikasum / intressikulud

Investeerimisfond (Mutual Fund)

Investeerimisettevõte, mis kogub raha aktsionäridelt ning investeerib seda erinevatesse väärpaberitesse nagu aktsiad ja võlakirjad. Fond tagab oma osakute likviidsuse, ostes need osanike soovil tagasi. Avatud fond  emiteerib uue ostja puhul alati uued osakud. Vt. Fond.

IPO (Initial Public Offering)

IPO on esmane aktsiate müük avalikkusele ettevõtte poolt. Tihti on nendeks ettevõteteks väikesed ettevõtted, kes soovivad laienemiseks lisakapitali, kuid ka suured ettevõtted, kes soovivad, et nende aktsiatega avalikult kaubeldakse.

Jälitav aktsia (Tracking stock)
Jälitav aktsia on hea võimalus eraldada ettevõttest üksus ilma juhtimise üleandmiseta. Jälitavate aktsiate emiteerimine ei ole võrdne uue sõltumatu firma loomisega.
Jälitavaid aktsiaid emiteeritakse, et võtta pidurid maha kiiresti areneva ettevõtmise väärtusel. Jälitava aktsia korral eraldatakse üksuse kulud ja tulud põhiettevõtte kuludest ja tuludest, nii et turul oleks võimalik analüüsida ja hinnata ettevõtte väärtust.
Põhiettevõte emiteerib jälitava aktsia avalikul esmaemissioonil ja saab sellest tulu. Üksusele jääb sama krediidireiting nagu põhiettevõttele ja see on talle suur eelis teiste sama suurusega ettevõtete ees. Põhiettevõte jätab endale õiguse taasühendada üksus vahetades üksuse aktsiad põhiettevõtte aktsiate vastu õiglase suhte alusel. Üksusel ei pruugi olla eraldi nõukogu ega juhatust, põhiettevõte on vastutav tema võlgade ja kohustuste eest, üksus ei saa ennast pankrotis olevaks tunnistada.
Jälitavate aktsiate omanikud näevad ette vaid üksuse kasvu ja loodavad kasu saada hinnakasvust, tulevikus taasühendamisest põhiettevõttega.
Jälitavad aktsiad ei maksa üldiselt dividende.
Kauplemise huvides funktsioneerivad jälitavad aktsiad nagu tavalised aktsiad, kuid neil ei ole hääleõigust ega õigust osale varale.
Lõpuks veel üks näide jälitavast aktsiast: AT&T (T) mobiilside üksus (AWE) 
Kapitali hind (Cost Of Capital)

Firma kapitali hind on tulunorm, mille firma peab teenima, et rahuldada investeerijaid antud riskitaseme juures. Seega on mõisted “kapitali hind” ja “investeerija nõutav tulunorm” samaväärsed.

E- Omakapital

D- Võõrkapital

Re- Omakapitali hind (%)

Rd- Võõrkapitali hind (%)

t- Ettevõtte tulumaksumäär (%)

 

Kapitali kasv (Capital Gain)
Tekib, kui investeering müüakse kõrgema hinnaga, kui see eelnevalt ostetud. sisuliselt realiseeritud tulu.
Kapitali tootlus e. väärtuse kasv (Capital Appreciation)

Algselt investeeritud summa väärtuse kasv. sisuliselt realiseerimata tulu. Vt. Kapitali kasv.

Kapitaliturg (Capital Market)

Koondnimi finantsturgude osale kus investorid ja institutsioonid kauplevad väärtpabereid. Kapitaliturgude alla kuuluvad nii võlakirjaturud (üle 1 aastase lunastamistähtajaga) kui ka aktsiaturud.

Karuturg (Bear Market)

Turuolukord, kus valitseb üleüldine pessimism ja ja aktsiad on langustrendis. Üldlevinud avamuse kohaselt sisenetakse karuturule kui aktsiaindeksi väärtus on viimase kahe kuuga kukkunud 20%.

Kasum (Earnings)
Ettevõte puhastulu perioodi jooksul
Kasum aktsia kohta (Earnings Per Share, EPS)

Kasum jagatud aktsiate arvuga.

Kasum aktsia kohta päevaseisuga (Earnings Per Share Date)

Viimase kasum aktsia kohta avaldamise kuupäev.

Kehtiv tühistamiseni (Good Until Canceled, GTC)

Ostu- või müügiorder, mis on kehtiv, kuni see täidetakse või tühistatakse. Maaklerid seavad tavaliselt tühistamise tähtajaks 30 või 60 päeva. Kutsutakse ka lahtiseks orderiks. Vt. Täida või tühista, päevane order.

Keskmise pikkusega võlakiri (Treasury Note)
Keskmise tähtajaga valitsuse väärtpaber, kestusega 2 kuni 10 aastat.
Kinnisvara - tagatisel väärtpaber (Mortgage Backed Security, MBS)

Vara-tagatisel väärtpaberite liik, mis on tagatud kinnisvaralaenuga või kinnisvaralaenude portfelliga. Juhul kui investor ostab kinnisvara-tagatisel väärtpabereid, siis ta sisuliselt laenab koduostjale või ettevõttele raha, et soetada kinnisvara. Tavaliselt maksavad kinnisvara-tagatisel väärtpaberid intressitulu sarnaselt võlakirjade kupongimaksega.

Koguvarade käibekordaja (Asset Turnover Ratio)

Üldjuhul mida suurem on koguvarade käibekordaja, seda efektiivsemalt on varasid juhitud.

Koguvarade käibekordaja = netokäive / keskmised varad

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise risk (bail-in). (Bail-in risk)

Kui pank vastab kriisilahendusmenetluse alustamise tingimustele (st maksejõuetuse või muude raskuste esinemisel), võidakse panga allutatud võlakirjade jääki vähendada kuni nullini, nende tingimusi muuta või need konverteerida aktsiateks või muudeks väärtpaberiteks.

Kommertspaber e. äriväärtpaber (Commercial Paper)

Ettevõtete poolt emiteeritav lühiajaline võlakiri. Maksimaalse aegumistähtajaga üldjuhul kuni 270 päeva.

Konverteerimisefekt e. osaluse vähenemine (Dilution)

Nn. lahjenemisefekt, mis tekib, kui olemasolevate aktsionäride osalus ettevõttes väheneb,  kuna näiteks konverteeritavad võlakirjad (convertible bond)  konverteeritakse uuteks aktsiateks  või  warrantid ehk aktsiaoptsioonid lähevad käiku.

Konverteeritav võlakiri (Convertible Bond)

Võlakiri mida on soovi korral võimalik konverteerida ettevõtte aktsiateks. Ettevõtted emiteerivad konverteeritavaid võlakirju juhul kui vajavad lisakapitali, kuid ei soovi korraldada aktsiaemissiooni. Investorite vaatenurgast on konverteeritav võlakiri justkui võlakiri, millega lisandub ostuoptsioon. Tavaliselt on konverteeritavate võlakirjade tulusused tavalistest võlakirjadest madalamad.

Kupong (Coupon)
Perioodiliselt makstav intress võlakirja omanikule võlakirja kehtivusaja jooksul.
Kvaliteetaktsia (Blue Chip)

Avaliku ettevõtte lihtaktsia, mille väärtus on üle aja stabiilselt suurenenud ning mis on kergelt kaubeldav (likviidne) reeglina mõnel suurel rahvusvahelisel börsil. Näiteks General Electric (GE), Exxon Mobil (XOM), Coca-Cola (KO). Üldjuhul loetakse selliseid aktsiad väiksema riskiga aktsiateks. Väljend Blue-Chip pärineb kasiinost, kus kõige suurema väärtusega zhetoonid olid tavaliselt sinist värvi.

Kvantitatiivne lõdvendamine (Quantitative Easing, QE)

Keskpankade kasutatav rahapoliitiline vahend majanduse stimuleerimiseks juhul kui klassikaline rahapoliitika on muutunud ebaefektiivseks. Sageli defineeritakse kvantitatiivset lõdvendamist ka rahatrükina. Keskpank loob uue raha, millega ostetakse pankadelt erinevaid väärtpabereid. Selle tulemusena suureneb pankadel vaba raha hulk, ning antud tegevusega soovitakse stimuleerida laenamist erasektorile. Raha liikumine: Keskpank-pank-ettevõte-tarbija.

Kõrgeim (High)
Kõrgeim hind, millega kaubeldi küsitaval või viimasel kauplemispäeval.
Käendus (Surety)

Käendus on käendaja poolt antud tagatis. Käendaja võtab endale kohustuse vastutada käendatava isiku poolt võetud laenu eest. Juhul kui laenuvõtja jääb näiteks pangale võlgu, siis käendaja on kohustatud tekkinud võla tasuma. Käenduse ulatus lepitakse kokku käenduslepingus.

Käibe (äri)rentaablus (Operating Margin)

Ärirentaablus viitab, mitu protsenti müügitulust saab ettevõte ärikasumit ehk müügikäibe iga krooni tasuvust peale ärikulude mahaarvamist. Mida kõrgem on näitaja väärtus, seda parem.

Käibe ärirentaablus = Ärikasum / Müügitulu

Käibe kogurentaablus (Profit Margin)

Käibe kogurentaablus ehk müügikäibe üldine rentaablus.

Käibe kogurentaablus = Kogukasum / Müük

Käibe puhasrentaablus (Net Profit Margin)

Näitab kui suur osa igast läbimüügi rahaühikust muudetakse maksudejärgseks kasumiks. Tegevustulukus näitab, millise osa moodustab kasum firma müügikogusest. See annab vahetu pildi hinnapoliitika ja tegevuskulude juhtimise koosmõjust ja tõhususest. Näitaja sõltub ka firma tegevusalast.

Käibe puhasrentaablus, tegevuskulukus = Puhaskasum / Müügitulu

Käibevarade käibekordaja (Asset Turnover Ratio)

Mida suurem on antud kordaja, seda efektiivsemalt on ettevõte käibevarasid kasutanud.

Käibevarade käibekordaja = Netokäive / Käibevarade keskmine maksumus

LIBOR intressimäär (London Interbank Offered Rate)

LIBOR on intressimäär, millega pangad saavad omavahel raha laenata Londoni pankadevahelisel turul. Libor intressimäär fikseeritakse iga päev BBA (British Bankers’ Association) poolt. LIBOR tuletatakse maailma kõige krediidikõlbulikemate pankade omavahelistest lühiajalistest deposiidiintressidest ja laenuintressidest. LIBOR intressimäära peetakse lühiajaliste laenude hinna standardiks.

Lihtaktsia (Common Stock)

Väärtpaber, mis esindab aktsiaomaniku osalust ettevõttes. Aktsionär saab tulu aktsiahinna tõusust ning dividendidest.

Vaata: Kapitalikasv, Aktsia.

Lihtaktsia raamatupidamishind (Book Value)

Lihtaktsia raamatupidamishind = (Omakapital – Eelisaktsiad) / Lihtaktsiate arv. Kui eelisaktsiaid ei ole, siis arvutatakse lihtsalt Omakapital / Lihtaktsiate arv.

Liitintress (Compounding)

Intressi kogub ka eelmistele perioodidele arvestatud intress (perioodi lõpus ei maksta intressi välja, vaid investeeritakse põhiosale lisaks ja kannab edaspidi sama intressi mis senine põhiosa).

Likviidsed investeeringud (Liquid Ivestment)
Investeering, mida on võimalik lühikese aja jooksul realiseerida.
Likviidsus (Liquidity)

Likviidsus näitab kui palju saab osta või müüa vara ilma turuhinda mõjutamata. Kõrge likviidsusega varasid iseloomustab suur tehingute maht ja kõrge kauplemisaktiivsus. Likviidsetesse varadesse on turvalisem investeerida, sest vajaduse korral on lihtsam investeering likvideerida ja saada investeeritud raha tagasi. Väga kõrge likviidsusega väärtpaberiteks peetakse rahaturu väärtpabereid ning suurte ettevõtete aktsiaid.

Likviidsuskordaja (Acid Test)

Näitab, mitme euro ulatuses on olemas likviidsed varad ühe euro lühiajaliste kohustuste tagamiseks ehk kuidas ettevõte suudab täita lühiajalisi kohustusi. Algandmed likviidsuskordaja leidmiseks saadakse bilansist.

Likviidsusreserv (Liquid Reserve)

Isiklik või ettevõtte poolt loodud kohustuslik reserv, millest vahendite kätte saamine on lihtne. Näiteks kommertspangad peavad keskpanga juures likviidsusreservi hoidma.

Limiitorder e. piirangukäsk (Limit Order)

Order, mis määrab ära piirhinna. Ostuorderid täidetakse kas piirhinnaga või alla selle, müügiorderid piirhinnaga või üle selle.

Lisatagatise nõue (Margin Call)

Maakleri nõue, et investor suurendaks konto omavahendite osakaalu. Margin call esineb juhul kui investor on võimendusega ostnud väärtpabereid, ning nende hind on langenud. Väärtpaberite hinna langus põhjustab konto omavahendite osakaalu vähenemise, ning juhul kui see ületab maakleri seatud piiri, siis investor peab kas raha juurde kandma või likvideerima mõne positsiooni.

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (Current Ratio)

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja annab ülevaate ettevõtte likviidsusest turul ja võimekust täita kohustusi võlausaldajate ees. Kattekordaja kõlblikkus erineb tööstuharude kaupa, kuid üldiselt peetakse heaks suhtarvu vahemikus 1,5 kuni 2. Kui ettevõtte lühiajalise võlgnevuse kattekordaja jääb sinna vahemikku, siis see näitab head lühiajalist finantsseisundit. Juhul, kui lühiajalised võlgnevused ületavad käibevara (kattekordaja on alla 1), võib ettevõttel esineda keerukusi lühiajaliste kohustuste täitmisega. Liiga kõrge lühiajaline kordaja võib tähendada, et ettevõte ei kasuta oma käibevara tõhusalt. Samuti võib see näidata probleeme käibekapitali haldamisega.

Madal väärtus (alla 1) näitab, et lühiajaliste kohustuste täitmine võib olla raskendatud. Kuid madal väärtus ei ole siiski kriitiline probleem. Näiteks kui organisatsiooni pikaajalised väljavaated on head, saab vahest lühiajalisi kohustusi katta pikemaajaliste väljavaadete arvelt. On ärisid, mille lühiajalise võlgnevuse kattekordaja on tavaliselt alla ühe. Näiteks, kui kaupade käive on kiirem, kui tasumistähtajad, võib lühiajaline suhtarv olla alla ühe.

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = Käibevara / Lühiajaline võlgnevus

Lühikeseks müüma (Sell Short)

Väärtpaberite lühikeseks müük võimaldab kasu saada väärtpaberite hinna langusest. Lühikeseks müües, laenab investor maaklerilt väärtpabereid väikese tasu eest, mida ta reaalselt ei oma, kohustusega väärtpaberid kokku lepitud ajal omanikule tagastada. Seejärel investor müüb laenatud väärtpaberid, ning müügist laekub raha reaalselt müüa kontole. Kui investor tahab lühikese positsiooni sulgeda, ostab ta müüdud väärtpaberid tagasi. Hiljem tagastatakse laenatud väärtpaberid omanikule. Kui hind langeb algsest hinnast madalamale, teenib investor kasumit, kui aga hind tõuseb, teenib kahjumit. Mujal maailmas kasutatakse riskide vähendamiseks marginaalkontot, kus investor hoiab tagatist. Juhul, kui turg liigub talle ebasobivas suunas ning investoril jääb vahenditest puudu, siis puuduv summa kantakse marginaalkontolt. Eestis üldjuhul lühikeseks müümist tavainvestorile ei võimaldata. Vt. Repo, Marginaalkonto.

Lühikeseks müümine, lühikeseks müümise suhe (Short Selling, Short Interest)

Lühikeseks müümise suhe: Laenuks võetud ja müüdud aktsiate kogus. 

Lühikeseks müümise tehingud on üles ehitatud lootusele, et aktsiahind langeb. Hiljem ostab investor aktsiad tagasi ja kasseerib müügi- ja ostuhinna vahe sisse. 

Lühikeseks müümine ei ütle midagi firma seisundi kohta, kuid võimaldab määrata turu suhtumist aktsiasse või sektorisse tervikuna. Kui me väljendame lühikeseks müüüdud aktsiate kogust protsendina tervikust (Lühikeseks müümise määr) avaneb meil võimalus võrrelda erinevaid aktsiaid omavahel. 

Üldine rusikareegel: Tunne muret, kui üle 10% ringluses olevatest aktsiatest on lühikeseks müüdud. 

Näiteks Globalstar. Juba pikemat aega kummitab firmat liigaeglane klientide juurdekasv. Hästi peegeldab firma rasket olukorda aktsiate lühikesks müümise määr: juuli keskpaigas oli see ligi 62%. 

Kuid siiski on raske ainult lühikeseks müümise määra alusel anda hinnangut aktsia seisundile, sest mitte kõik ei müü end aktsiaks lühikeseks, et peavad aktsiat rämpsuks. Lühikeseks müümist kasutavad pikaajalise investorid, et vähendada avatud positsiooni riskantsemates aktsiates. Kahe ettevõtte ühinemisel kui aktsiatevahetuse kurss on paikapandud kasutakse samuti lühikeseksmüümist, et teenida kasu reaalkursi ja tulevikukursi erinevusest. 

Kui lühikeseks müügimäär kasvab tõlgendatakse seda sageli märgina, et varsti peaks aktsiahind hakkkama kasvama, sest laenatud aktsiad tuleb alati tagasi osta. Suur ostuhuvi aga tõstab aktsiahinda.

 

Madalaim (Low)
Madalaim hind, millega kaubeldi küsitaval perioodil.
Maht (Volume)
Kindla perioodi jooksul kaubeldud väärtpaberite kogus rahalises vääringus, kas ühe aktsia või kogu turu kohta.
Maksejõuetus (Default)

Olukord kus võlgnik ei ole võimeline tasuma laenu põhiosa või intressimakseid. Laenajad muutuvad maksejõuetuks kui nad ei ole võimelised või ei soovi täita endale võetud võlakohustust.

Maksmispäev (Pay date)

Aktsiate korporatiivsündmuste (corporate actions) puhul kasutatav termin, mis tähistab kuupäeva, millal näiteks aktsiate jaotamise teel aktsiad või makstavad dividendid kantakse aktsionäridele.

Marginaalkonto (Margin Account)

Konto mille klient avab maakleri juures ning hoiab seal raha või väärtpabereid, et vajaduse korral selle arvelt katta tekkivaid kahjumeid. Marginaalkontot võib tagatiskontona kasutada näiteks tuletisinstrumentidega kauplemise puhul.

Marginaalkonto saldo (Margin Balance)

Marginaalkonto saldo. Kui konto saldo on negatiivne, siis on klient maaklerile võlgu, kui aga positiivne, siis teenib vastav summa intresse.

Munitsipaalvõlakirjad (Municipal Bonds)
Võlakiri, mille väljaandjateks on omavalitsused või eelarvelised ettevõtted. Munitsipaalvõlakirjade puhul võib esineda erinevaid maksusoodustusi.
Müügihind (Ask, Offer)

Madalaim hind, millega on noteerija (turutegija, reeglina maakler) nõus väärtpaberit müüma. Väärtpaberi ostja (investor, turu võtja) ostab selle seega müügihinnaga. Noteeringutes on müügihind alati kõrgem kui ostuhind (nimetused on pandud lähtudes turutegija seisukohast).

Müügi- ja ostuoptsioonide suhtarv (Put / Call Ratio)

Alati on raske saada vastust küsimusele kas turul on ülekaalus investorid, kes usuvad tõusu (pullid) või need, kes usuvad langusesse (karud). Üks võimalusi on jälgida kui palju investorid ostavad put-optsioone ja võrrelda seda call-optsioonide mahuga. Chicago börs avaldab vastavat suhtarvu* (put/call ratio) alates 1997.a. Suhtarv näitab üpris täpselt kuidas massiinvestorid käituvad.

Näiteks kui suhtarv on 0.5 tähendab see seda, et iga kaubeldud müügioptsiooni kohta tuleb üks kaubeldud ostuoptsioon. Kui investorite poolt on ostetud üks put-optsioon iga kahe call-optsiooni kohta, siis on suhtarvu väärtus 0.33 ja võib rääkida optimistlikust aktsiahindade kasvu suhtumisest. 0.67 näitab aga, et investorid ei usu aktsiahindade tõusu turul. Tasakaalus turu puhul kaldutakse natuke rohkem tegema put-optsioone, sest suured finantsinstitutsioonid eelistavad katta oma avatud aktsiapositsioone müügioptsioonidega.

Veel rohkem kui suhtarvu staatiline number näitab turusuunda put/call ratio graafik. Tõusva graafiku korral on oodata aktsiaturu kukkumist ja langeva graafiku korral aktsiaturu tõusu.

*Suhtarvu leidmisel jäävad välja indeksioptsioonide mahud.

Müügioptsioon (Put Option)

Annab ostjale õiguse (mitte kohustuse) müüa teatud kogus väärtpabereid fikseeritud hinnaga. Optsiooni võib käiku lasta, kas tähtajal (European option) või kogu perioodi jooksul - ostmisest tähtajani (American option). Müügioptsioonide ostjad ootavad hindade langemist. Müügioptsioone kasutatakse ka investeeringu kaitsmiseks juhul kui börs langeb. Vt. Optsioon.

Müüma (Sell)
Väärtpaberit müüma.
NASDAQ Composite Index (NASDAQ Composite Index)

Aktsiaindeks, mis järgib üle 3000 suure ettevõtte aktsiahinna liikumist NASDAQ börsil. Indeksis sisalduvad kõik NASDAQ noteeritud väärtpaberid, mis ei ole derivatiivid, eelisaktsiad, fondid, börsilkaubeldavad-fondid ning võlainstrumendid.

NASDAQ-süsteem ehk Väärtpaberite elektronkoteerimise süsteem (NASDAQ, National Association of Securities Dealer)

Üleleti (OTC) põhimõttel töötav aktsiaturg USA-s. Esindatud on üle 15 000 erineva väärtpaberi. Kauplemishinna määravad turutegijad, kes võistlevad omavahel parimate hindade ja pakkumistega. NASDAQ-i eesmärgiks on luua globaalne turg, mis ühendab investoreid, pakub parimat hinda ning tagab väärtpaberite likviidsuse. Vt. ka www.nasdaq.com

Netomuutus (Net Change)
Aktsiahinna muutus ning suund võrreldes eelmise sulgemishinnaga.
Nikkei 225 (Nikkei 225)

Aktsiaindeks mis järgib 225 Jaapani väärtusaktsia hinnaliikumist. Indeksi kalkuleerimist alustati 1950. aastal. Indeksit kasutatakse Tokyo börsi hindamiseks.

Nimiväärtus (Face Value)
Väärtpaberi väljaandmisel määratud ühe väärtpaberi väärtus. Nimetatakse ka nominaalväärtuseks.
Nominaalne intressimäär (Nominal Rate)
Näitab annualiseeritud intressimäära, mida teenitaks fikseeritud intressimääraga investeeringult (näiteks võlakiri) juhul,  kui väärtpaber oleks ostetud nominaalväärtusega; tegelik teenitav tulu on üldjuhul erinev.
Omakapitali rentaablus (ROE)

Näitab investeeringute tasuvust ja võimaldab otsustada ettevõtte efektiivsuse üle. Mida kõrgem on omakapitali rentaablus, seda efektiivsemad on investeeringud sellesse ettevõttesse.

Optsioon (Option)

Leping, mis annab omanikule õiguse, kuid mitte kohustuse kokkulepitud ajaks või aja lõpul tulevikus osta või müüa lepingu alusaktsiad eelnevalt kindlaks määratud hinnaga (strike price). American option optsioon, mida võib käiku lasta kogu perioodi jooksul alates ostmisest aegumiskuupäevani. European option optsioon, mida võib käiku lasta vaid aegumiskuupäeval.

Optsioonipreemia (Option premium)
Optsiooni ostja poolt makstav tasu optsiooni müüjale (väljaandjale). Nimetatakse ka optsiooni hinnaks.
Order (Order)
Kliendi nõue maaklerile osta (ostuorder) või müüa (müügiorder) määratud kogus väärtpabereid kas orderil märgitud- või turuhinnaga.

Fondi ühe osaku puhasväärtus. Saadakse, kui fondi varade ja kohustuste vahe jagatakse müüdud osakute arvuga (varad kohustused/müüdud osakud). NAV arvutatakse kord päevas peale kauplemispäeva lõppu. Avatud fondi puhul ongi NAV hinnaks, millega on fondiosakuid võimalik osta. Suletud fondi puhul (Closed end mutual fund) võib aga osaku ostu või müügihind osaku hetke NAV-ist erineda, kuna juhul, kui neid osakuid on võimalik osta või müüa, siis saab seda teha järelturul ning hind kujuneb erinevate faktorite- nagu komisjonitasud, ostja- ning müüjapoolsed ootused ja muu - tulemusena.

Ostuhind (Bid)
Kõrgeim hind, millega noteerija (turutegija) on nõus väärtpaberit ostma. Väärtpaberit müües peab investor (turu võtja) jälgima ostuhinda.
Ostuoptsioon (Call Option)

Annab optsiooni omajale õiguse osta finantsvara eelnevalt kokkulepitud hinnaga. Ostuoptsiooni ostja peaks eeldama, et optsiooni aluseks oleva finantsvara (alusvara) hind tõuseb, ostuoptsiooni müüja peaks ootama alusvara hinna püsimist või langemist. Optsioonidel on alati kindlaks määratud lõpptähtaeg.

OTC Turg (Over The Counter Market)

OTC turg koosneb paljudest erinevatest kauplejatest, kes teevad tehinguid kas telefoni või võrgu vahendusel. Kauplemiseks ei ole keskset kohta nagu börsidel ja turg on vähem reguleeritud.

P/B suhtarv (P/B Ratio)

P/B suhtarv = Hind ühe aktsia kohta / Raamatupidamislik väärtus ühe aktsia kohta

P - Price (Hind ühe aktsia kohta)

B - Book (Raamatupidamislik väärtus ühe aktsia kohta)

P/B suhtarv leitakse jooksva aktsiahinna jagamisel raamatupidamisliku väärtusega aktsia kohta.

Raamatupidamislik väärtus on ettevõtte varadest kohustuste lahutamisel järgijääv osa, mida nimetatakse omakapitaliks. Raamatupidamislik väärtus on esimeses tähenduses võrdne ettevõtte likvideerimisväärtusega.

Raamatupidamislikku väärtust ühe aktsia kohta leitakse ettevõtte omakapitali jagamisel väljalastud (emiteeritud) aktsiate arvuga.

P/B suhtarvu interpreteerimine

Investorid otsivaid võimalusi osta aktsiaid alla raamatupidamislikku väärtust. Teine lähenemine on osta aktsiaid mille P/B suhtarv jääb allapoole turu (sektori) keskmist P/B suhtarvu. P/B suhtarvu kasutatakse ka aktsiate omavahelisel võrdlemisel.

Ajaloolises plaanis on P/B suhtarv olnud määrav tegur aktsiate valikuprotsessis. Tänapäeval on P/B suhtarv endiselt tähtis pankade väärtuse määramisel.

P/E suhtarv (P/E Ratio)

P/E suhtarv = Hind ühe aktsia kohta / Puhaskasum ühe aktsia kohta

P - Price (Hind ühe aktsia kohta)

E - Earnings (Puhaskasum ühe aktsia kohta)

P/E suhtarvu arvutamine tundub lihtne olevat: aktsiahind tuleb jagada puhaskasumiga.

Tuleb siiski olla ettevaatlik. Sa pead jälgima, et nii kasuminumber kui ka aktsiahind kirjeldaks sama ajaperioodi

Hind võib olla:

 • jooksev hind
 • mitme aasta keskmine
 • viimase kvartalilõpu hind
 • viimase aruandeaastalõpu hind
 • prognoositud hind tulevikus

Puhaskasum võib esindada:

 • jooksvat kasumit
 • mitme aasta keskmist kasumit
 • viimase kvartali kasumit
 • viimase aruandeaasta kasumit
 • prognoositud kasumit tulevikus

P/E suhtarvu interpreteerimine

P/E suhtarv abil saab hinnata aktsiat võrreldes aktsiahinda ettevõtte tulususega..

Tulususe all peetakse silmas loomulikult puhaskasumit. Puhaskasumit võib kasutada investeeringute tegemiseks või dividendidena väljamaksmiseks. Aktsiahinna  tõus või langus on seotud ettevõtte jooksva kasumiga ja potentsiaaliga toota tulevikus kasumit.

Näide: Ettevõtte aktsiahind oli 12.mail 61.1 EUR ja puhaskasum ühe aktsia kohta 7.625 EUR (viimasel aruandeaastal)

P/E suhtarv on 61.1 EUR / 7.625 EUR = 8

Näite põhjal võime öelda, et ettevõtte aktsiat müüdi 8 korda kallimalt kui kasum ühe aktsia kohta viimasel aruandeaastal. Tegelikult võib P/E suhtarvu nimetada ka kasumikordajaks (Earnings Multiple). 1 euro kasumi teenimiseks peab investeerima 8 eurot.

On võimalik arvutada ka P/E suhtarvu jagades turuhinna puhaskasumi prognoosiga ühe aktsia kohta.

Näide: Firma aktsiahind oli 12.mail 61.1 EUR ja puhaskasum ühe aktsia kohta 9 EUR

P/E suhtarv on 61.1 EUR / 9 EUR = 6.8

Kui kasumiprognoos on õige kaupleb ettevõtte aktsia tunduvalt madalamal tasemel võrreldes viimase aruandeaasta kasumiga

Ajaloolise P/E suhtarvuga (Historic P/E Ratio) võrdlemine

Kui on olemas ettevõtte aktsiahinna ja kasumi andmed mitme aasta kohta on mõtekas võrrelda mitme aasta keskmist P/E suhtarvu jooksva P/E suhtarvuga.

P/S suhtarv (P/S Ratio)

P/S suhtarv = Hind ühe aktsia kohta / Müük ehk tulu ühe aktsia kohta

P - Price (Hind ühe aktsia kohta)

S - Sales (Müük ehk tulu ühe aktsia kohta)

Jaga jooksev aktsia hind müügiga (st. tuluga) ühe aktsia kohta.

PEG suhtarv (PEG Ratio)

PEG suhtarv = P/E suhtarv / Kasumikasv

P - Price (hind)
E - Earnings (kasum)
G - Growth (kasumikasv)

PEG suhtarv leitakse P/E suhtarvu jagamisel oodatava järmise aasta (või järgmiste aastate, enamasti 3-5 a) kasumikasvuga.

PEG suhtarvu interpreteerimine

Rusikareegel on, et kui ettevõtte PEG on madalam 1-st, siis on ettevõte alahinnatud, kui kõrgem 1-st siis ülehinnatud. PEG suhtarvu kasutamise eesmärgiks on saada rohkem informatsiooni kui ainult P/E suhtarvu kasutamisel, valemisse lisatud kasumikasvumäär võrdleb P/E suhtarvu arvestatud ootustega.

PEG suhtarvu kasutamine on eriti kasulik väike- ja keskmise suurusega ettevõtete hindamiseks mis ei maksa dividende. Pidevalt dividende maksvate ettevõtete puhul tuleks dividenditulu lisada kasumimäärale, et saada õigemaid tulemusi. PEG suhtarvu kasutamine ei anna väga häid tulemusi tsükliliste ettevõtete puhul ja samuti valdkondades, kus varadel on väga oluline osa ettevõtte väärtuses (näiteks pangandus, kinnisvara jne).

Penetratsioon (Penetration)

Otse tõlkes tähendab penetration tungimist. Niisiis tegemist on mingi toote või teenuse tungimine turule.

Penetratsiooni mõõdab toodete või teenuste hulka turul ja väljendatakse suhtarvuna (või protsendina) - toodete või teenuse kasutajate arv jagatud turu suurusega (näiteks rahvastiku arv)

Näiteks Hiinas on mobiiltelefonide penetratsioon 5%, mis tähendab, et viiel inimesel sajast ehk igal kahekümnendal on mobiiltelefon.

Penetratsiooni kasutatakse turu iseloomustamiseks, kui penetratsioon on väike on tõenäoline, et turg kasvab kiiresti. Kui penetratsioon on kõrge pole turul ruumi kasvada.

Positsioon (Position)

Väärtpaberite kogus tehingu sõlmimise päeva järgi. Näiteks, kui ostetakse mingit väärtpaberit, siis ostupäeval suureneb väärpaberite positsioon füüsiline kogus võib laekuda alles paari päeva pärast ning see kajastub konto seisus.

Puhastulu (Net Income)
Ettevõtte tulud, millest on mahaarvatud ärikulud, kulum, intressid, maksud ja muud kulud
Pulliturg (Bull Market)

Turuolukord kus aktsiate hinnad on tõusutrendis ja turuosalised ootavad edasist hindade tõusu. Pulliturgu iseloomustab optimism ja investorite arvamus, et majanduse kasv jätkub.

Põhisumma (Principal)

Rahasumma, mida algselt laenatakse, sisse makstakse või finantseeritakse. Näiteks võlakirja põhisumma, algsumma (ilma intressita).

Põhivarade käibekordaja (Asset Turnover Ratio)

Näitab, kui palju müügikäivet (müügitulu) tekitab iga põhivara all olev üks euro.

Päevane order (päevakäsund) (Day Order)

Orderi tingimus, mis käsib tellimuse tühistada, kui seda ei suudeta täita ühe päeva jooksul.

Raha laekumise välde päevades (Debtor Collection Period)

Näitab nõuete tasumise aega päevades. Kui raha laekumise aeg on pikk, siis kannatab selle all firma likviidsus ja lühiajaliste kohustuste täitmine võib olla keeruline. Kui raha laekumise tähtaeg on lühike, tähendab see seda, et müügi järelmaksutähtaeg on lühike või ei rakendata eriti krediidimüüki.

Raha laekumise välde = keskmine debitoorne võlg / aastane krediidimüük / 360

Raha põletamise kiirus (Cash Burn Rate)

Iga ärimees teab, et kahjumiga töötava ettevõtte juures on tähtsaim küsimus: kui palju ettevõte kulutab raha ja kui palju raha ettevõttel on.

Ettevõttel on enne raha lõppemist võimalik valida kahe tee vahel:

 1. Hakata kasumit tootma
 2. Kaasata uut kapitali

Uue kapitali kasamine on alati problemaatiline, sest seniste aktsionäride osalus "lahustub" (väheneb). Teiseks igas turuolukorras pole lihtne uut kapitali hankida.

Kuidas arvutada raha põletamise kiirust (Cash Burn Rate) ja raha läbipõletamise aega (Cash Burn-out)?

Raha põletamise kiirust on lihtne arvutada. Esiteks tuleb leida raha kulu ühe kuu kohta. Tuleb võtta viimase perioodi (kvartali, poolaasta) tegevuskahjum ja see jagada kolme või kuuega. Edasi tuleb leida käibevarade hulk: sularaha ja nõuded ostjate vastu. Kui me jagame käibevarad igas kuus kulutatava rahahulgaga saamegi kuude arvu millal raha otsa lõppeb.

Kapitali kaasamine vs. kasumisse jõudmine

Kuude arv ei pruugi ennustada aega, mil firma pankrotistub. Number aitab planeerida kapitali kaasamist või hinnata, kas aega on piisavalt, et muuta firma kasumit tootvaks.

Näide: arvutame raha põletamise kiiruse ja raha läbipõletamise aja pihuarvutite tootjale Handspring(HAND):

I  Viimase kvartali tulemist (1.juuli 2000) leiame, et Handspringi kvartali kahjum oli 19.6M USD. Numbri jagame kolmega ja raha põletamise kiiruseks kuus saame 19.6:3=6.6M

II Viimase kvartali bilansist leiame käibevarade suuruseks 218.8M USD. 218.8:6.6=33. Seega Hanspringil jätkub raha 33 kuuks.

Kui sul on aktsiaid mis opereerivad kahjumiga, siis tuleb arvutada raha põletamise kiirust, sest see aitab hinnata firma majanduslikku olukorda.

Rahaturg (Money Market)

Rahaturuks nimetatakse finantsturgude osa, kus kaubeldakse erinevate lühiajaliste (kuni 1 aasta) ning likviidsete võlainstrumentidega. Turuosalised kasutavad mõistet „rahaturg“ iseloomustamaks lühiajalist võlaturgu. Peamised rahaturu instrumendid on deposiidid, pangagarantiid, lühiajalised riigivõlakirjad, repod, munitsipaalvõlakirjad jne.

Rahaturufond (Money Market Fund)

Likviidne investeerimisfond, mis investeerib likviidsetesse väärtpaberitesse ning muudesse lühiajalistesse finantsinstrumentidesse.

Rahaturukonto (Money Market Account)
Pankade või finantsinstitutsioonide poolt pakutav arvelduskonto tüüp, millel olevad vahendid investeeritakse erinevatesse intressi tootvatesse lühiajalistesse instrumentidesse.
Rahavoo üldine kattekordaja (Cash Flow Coverage Ratio)

Kordaja näitab, kas firma suudab tasuda võõrkapitali kasutamisega seotud kulusid. Valemis näitab jagatav fikseeritud kohustusi ja jagaja näitab nende finantseerimisallikaid. Kuna ärikasumi arvutamisel on rendi j a liisingumaksed juba arvesse võetud siis tuleb ärikasumit nende suuruse võrra korrigeerida.

Rahavoo üldine kattakordaja ehk fikseeritud kulude kattekordaja = (ärikasum + rendi ja liisingumaksed + amortisatsioon) / [intressid + rendi ja liisingumaksed + (laenude kustutamise maksed + eelisdividendid) / (1 - t )]

t= tulumaksumäär

RED HERRING (RED HERRING)

Kõik teavad, et see tähendab punast heeringat, kuid vähesed teavad nime algupära. Punane heeringas on esialgne, ilma väärtpaberi inspektsiooni allkirjata, aktsiate emissiooniprospekt, mis saadetakse valitud investoritele. Prospekti esikaanel on punast trükivärvi hoiatus investoritele, et pakkumine pole veel saanud kontrollorganite heakskiitu. Nimi hakkas levima USA-s 20-ndate aastate keskpaiku. Aga veel enne seda kasutasid Inglismaal tagaaetavad verekoerte segadusse ajamiseks jälgede hõõrumist heeringaga.

Repo (Repo)

Leping, mis kohustab väärtpaberi müüjat märgitud aja pärast ning määratud hinnaga need tagasi osta. Repotehingu puhul müüakse väärtpaber kohustusega see tulevikus tagasi osta. Tagasiostmise hind ja kuupäev on määratud. Pöördrepotehingu korral ostetakse väärtpabereid kohustusega need tulevikus kindlal kuupäeval kindlaksmääratud hinnaga tagasi müüa.

Risk/Tagastamisfaktor (Risk/Return Factor)

Investeeringu kasvu ja kahjumi tekkimise tõenäolisuse suhe.

Rämpsaktsia (penny stock)

Penny stock`ideks ehk rämpsaktsiateks kutsutakse aktsiaid, mis maksavad alla 5 dollari.

Rämpsaktsiaid ei soovita me mitmel põhjusel:

 1. Nende aktsiate kohta pole tavaliselt piisavalt infot, kuna analüütikud ei jälgi selliseid aktsiaid
 2. Odavad aktsiad on kergelt manipuleeritavad ja üleshaibitavad
 3. Aktsia on osake ettevõttest, tõenäoliselt ostad väärtusetut ettevõtet

Odav aktsia ei tähenda ilmtingimata, et ta oleks odav. Kihvt on osta 1000 dollari eest 1000 aktsiat, kuid tõenäoliselt on mõtekam osta 50 korraliku ettevõtte aktsiat.

Investeeritud rahasumma on määrav, mitte aktsiate arv. Ole ettevaatlik investeerides penny stock`i. Nende hind pole ilma põhjuseta madal.

S&P 500 (Standard & Poor`s 500)

Turuväärtust mõõtev indeks, mis on koostatud 500st USA juhtivast lihtaktsiast.

SEC (Securities And Exchange Commission)

USA valitsuse järelvalveasutus, mis loodi turgude reguleerimiseks ja investorite kaitsmiseks. SEC-i ülesannete hulka kuulub turumanipulatsioonide ja pettuste avastamine. Peale investorite kaitsmise ja turu reguleerimise jälgib SEC ka Ameerika Ühendriikide ettevõtete ülevõtmisi ja ühinemisi. Juhul kui investor omandab rohkem kui 5% ettevõtte aktsiatest, siis sellisel juhul tuleb sellisest tehingust SEC’i teavitada 10 päeva jooksul.

Sertifikaat (Certificate)

Dokument mis tõestab aktsiate, võlakirjade või mingi muu instrumendi osalust.

Sisenemis- ja väljumistasuta investeerimisfond (No-load Mutual Fund)
Avatud fond, mis ei võta fondi sisenemisel ega sealt väljumisel teenustasu.
Sisenemis- või väljumistasu (Load)
Teenustasu, mida makstakse fondile fondi sisenemise või väljumise käigus.
SKT (GNP)

Majanduskasvu näitab sisemajanduse kogutoodangu muutus eelmise perioodiga (näiteks eelmise aastaga) võrreldes. Sisemajanduse kogutoodang (SKT) näitab arvestusperioodi (enamasti kvartal või aasta) jooksul riigis toodetud lõppkaupade ja -teenuste väärtust. Tähtis sõna selles seletuses on "lõpp" - arvesse lähevad ainult kaubad ja teenused, mis on mõeldud lõpptarbimiseks, s.t nad ei ole pooltooted, mis on mõeldud järgmise kauba kokkupanemiseks.

+ eratarbimine
+ investeeringud
+ avaliku sektori (valitsuse) tarbimine
+ eksport
- import
------------------------------------------
= sisemajanduse kogutoodang
Soliidsuskordaja (Solidity)

Antud kordaja iseloomustab omakapitali osakaalu passivas. Eestis on selle näitaja suurus keskmiselt 0,43.

Spread (Spread)
Ostu- ja müügihinna vahe.
Stopp order (Stop Order)

Order, mis muutub kehtivaks, kui aktsiahind läheb läbi kindlaks määratud stop-hinna. Seega ostusoovi puhul, kui hind langeb allapoole mingist kindlaks määratud hinnast ning müügisoovi puhul, kui turuhind tõuseb üle stophinna.

STRIP (STRIPS)

0-kupongiga USA valitsuse võlakirjad, mida lastakse välja nimiväärtusest madalama hinnaga. Intressid makstakse ühise summana võlakirja lõppemispäeval. Vt. 0-kupongiga võlakirjad.

Suletud fondid, kinnised fondid (Closed-end Mutual Funds)

Investeerimisfond, mis väljastab fikseeritud arvu osakuid. Nende fondiosakutega saab kaubelda ainult järelturul sarnaselt tavalistele aktsiatele. erinevalt avatud fondidest, kuhu saab raha igal hetkel juurde panna ning välja võtta, on kinniste fondide maht reeglina piiratud fondi käivitamisel kaasatud investeeringutega. Vt. ka Investeerimisfondid.

Surnud kassi põrge (A Dead Cat Bounce)

Kui surnud kass kõrgelt alla visata, siis põrkab kass maapinnalt küll tagasi, kuid jooksu ometi ei pista.

Võrdluse surnud kassiga kannatab välja ka järsk aktsiahindade langus: aktsiahinnad hüppavad pärast järsku langust mõnevõrra üles. Mõnikord käsitletakse "surnud kassi põrget" ekslikult tõusva turu signaalina, kuid nagu surnud kass pärast põrget jääb ikka surnult lamama, nii ei hakka ka aktsiahinnad pärast üleshüpet tõusma.

Kui analüütikud on rääkinud surnud kassi põrkest ja hiljem on selgunud, et tegemist oli ikka "elava kassiga", siis läheb käiku teooria, mis kannab nime "dead analyst bounce".

Sümbol (Symbol)

Lühendnimi, mida kasutatakse kauplemissüsteemides ning hindade defineerimisel teatud kindla väärtpaberi kohta.

Tagasimakse tähtpäev (Maturity Date)

Päev, mil fikseeritud sissetulekuga väärtpaberi (näiteks võlakirja) põhiosa ja viimane intress peab olema makstud. Tagasimaksetähtpäev kehtib iga laenulepingu puhul. Repo tagasimakse tähtpäev on päev, mil eelnevalt müüdud või ostetud väärtpaberid ollaksekohustatud tagasi ostma või müüma.Võlakirjade tagasimaksmise tähtajad varieeruvad. Vastavalt tagasimaksmise tähtpäevale jaotatakse nad pikaajalisteks- (treasurybonds), keskmise pikkusega- (treasury notes) ja lühiajalisteks võlakirjadeks (treasury bills, commercial paper).

TER (Total Expanse Ratio)

TER on fondi arvelt kaetavate kulude summaarne näitaja, mis väljendatakse protsendina fondi varade puhasväärtusest.

Toksiline vara (Toxic Asset)

„Toksilised varad“ on koondnimetus väärtpaberitele, mida on raske müüa selle tõttu, et nende omamine lõppeb tõenäoliselt rahalise kaotusega. Toksilise varana võib käsitleda vara-tagatisel väärtpaberit mille nominaalväärtus on reaalsest väärtusest suurem. Näiteks kui tagatise turuhind langeb väljastatud laenusummast madalamale, siis muutub vara-tagatisel väärtpaber „toksiliseks.“ Eraisik laenab pangast 100 000 eurot, et osta maja. Kinnisvara hinnad kukuvad järgneva 2 aasta jooksul 40%, ning maja turuhind langeb 60 000 euroni. Laenujääk on 90000 eurot ja juhul kui eraisik muutub maksejõuetuks, siis ei kata tagatise müük laenujääki. Tegemist on „toksilise“ laenuga.

Tootmisvarudega kaetuse tase (Coverage Ratio)

Näitab palju on ettevõttel tootmisvarusid, erineva suuruse ja tegevusalaga firmades erinev suurus. Kui tootmisvarusid on liiga vähe, siis on ettevõtte efektiivne funktsioneerimine häiritud ja kui tootmisvarusid on liialt palju, tuleb firmal teha näiteks liigseid kulutusi ladustamisele ja raha on varude all kinni, mis halvendab likviidsust.

Tootmisvarudega kaetuse tase = ( varud - ettemaksed hankijatele ) / lühiajalised kohustused

Treasury Direct (Treasury Direct)

USA valitsuse poolt loodud süsteem, mis võimaldab lihtsamalt kaubelda valitsuse võlakirjadega. Treasury DirectI abil on võimalik neid osta maakleri teenuseid kasutamata.

Tulu ühe aktsia kohta (EPS)

Antud kordaja näitab kasumit ühe lihtaktsia kohta aruandlusperioodil. Lihtaktsiate keskmine arv on kaalutud keskmine, kus arvesse võetakse aega, kui kaua aktsiad on olnud aktsionäride käes. Kui firma on tegelenud lisaks normaalsele tegevusele veel millegi ebatavalisega ja sel teel saadud kasum moodustab puhastulust mingi osa, tuleks arvutada välja kaks erinevat EPS väärtust, üks siis vastavalt tavategevuse kohta ja teine erakorraliste tulude jaoks. Sel viisil on võimalik eristada erakorralise kasumi mõju ja kaotada normaaltulukuse trendist erakordsed moonutavad kõrvalmõjud.

Erakorralisi tulusid tuleks arvesse võtta puhtalt, vaatamata nende mõju maksudele. Kui firmal on varrante, tuleks EPS arvutada jällegi kaheti, esiteks nii nagu on, see tähendab võtmata neid lihtaktsiatena arvesse, ja teiseks nii, et kõik lahjendatavad väärtpaberid on konverteeritud, arvestades nad lihtaktsiateks.

Tulu aktsia kohta ehk EPS = (puhaskasum - eelisaktsiate dividendid) / lihtaktsiate arv

Turuhinnaga order (Turul parima hinnaga) (Market Order)

Order, mis käsib maakleril täita tellimus nii kiiresti kui võimalik parima turuhinnaga. Kui börs on avatud, tähendab see, et pidevalt kaubeldavad väärtpaberid ostetakse tavaliselt pakkumis- või sellele lähedal oleva hinnaga ostuorderid, kas müügihinnaga või sellele lähedalolevaga; müügiorderid, kas ostuhinnaga või sellele lähedalolevaga. Kui order sisestatakse peale börsi sulgumist, täidetakse see järgneval kauplemise päeval avamishinnaga või sellele lähedal olevaga.

Turuindikaatorid (Market indicators)
Erinevad indikaatorid, mis illustreerivad turu üldisi suundi ning muutusi.
Turu kapitalisatsioon (Market Capitalization)
Ettevõtete aktsiate koguväärtus aktsiate arv korrutatud hetke turuhinnaga.
Turutegija (Market Maker)

Turutegija on börsi liige, kes on nõustunud pidevalt kuvama ostu- ja müüginoteeringuid mõnele aktsiale, parandades sellega likviidsust aktsias.

Täida või tühista (Fill or Kill, FOK)

Orderi tingimus, mis näeb ette orderi tühistamist, kui seda ei ole võimalik kohe täielikult täita.

Täismahus orderi tingimus (All or None, All or Nothing)

Ostu- või müügiorderi tingimus, mille järgi maakler täidab orderi vaid juhul, kui saadaval on kogu soovitav kogus. Kui soovitavat väärtpaberite kogust ei ole võimalik turult saada, siis jääb order kuni märgitud lõpptähtajani täitmata.

Täita koheselt või tühistada (Immediate or Cancel)

Orderi tingimus, mis nõuab, et kogu order või osa sellest täidetakse kohe. See osa orderist,  mida ei olnud võimalik kohe täita, tühistatakse.

USA valitsuse väärtpaber (Treasury Security)
Võlakirjad, mida annavad välja ja garanteerivad  riikide valitsused.
Valitsuse võlakiri (Government Bond)
Võlakiri,  mille väljaandja on valitsus.
Valitsuse võlakiri (Treasury Bill, T-bill)

Lühiajaline valitsuse võlakiri, kestusega kuni 1 aasta.

Vara (Asset)
Igasugune valdus millel võib olla vahetamise korral väärtus
Varade hajapaigutusfondid (Asset Allocation Funds)

Investeerimisfondid,  mis on koostatud nii aktsiatest, osakutest, võlakirjadest kui sularaha ekvivalentidest, et täita investorite investeerimistingimusi. Selliste fondide riskitase on väga varieeruv.

Varade puhasrentaablus (ROA)

Varade puhasrentaablus näitab, kui efektiivselt on ettevõte oma tegevusega kasutanud kõiki ressursse ja sellega iga eelnevalt ettevõttesse paigutatud euro teenimisvõime taset ehk seda, mitme sendi eest toob kasumit iga investeeritud euro. See kajastab ka firma juhtkonna võimekust firma vara kasutamisel kasumi saamisel.

Varade puhasrentaablus (ROA) = puhaskasum / varad kokku * 100

Varade rentaablus (ROA)

Kui mitu senti puhaskasumit suudab teenida iga ettevõtte varade alla paigutatud üks euro.

Vara-tagatisel väärtpaber (ABS- Asset-Backed Security)

Väärtpaber mis on tagatud laenu, liisingu või nõudega mingi varaobjekti suhtes. Näiteks pank on andnud ettevõtetele laenu ja moodustab laenuportfellist väärtpaberid. Pangad kasutavad vara tagatisel väärtpabereid, kui soovivad müüa osa laenuportfellist. Vara tagatisel väärtpaber on alternatiiv investeerimisel ettevõtete võlakirjadesse.

Warrantid (Warrants)

Väärtpaberi tüüp, mis väljastatakse reeglina koos võlakirjaga või eelisaktsiaga ja lubab omanikul osta kindla koguse lihtaktsiaid fikseeritud hinnaga (tavaliselt väljaandmise hetke turuhinnast kõrgem). Warrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Warrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad.

Viimane aktsiatükelduse kuupäev (Last Split Date)

Viimane kuupäev, millal toimus aktsiasplit ehk tükeldus. Vt. Aktsiasplit.

Viimase tehingu kuupäev ja aeg (Last Trade Date and Time)
Viimase väärtpaberitehingu kuupäev ning aeg.
Viimne tehing (Last Trade)
Kauplemispäeva viimne tehing. Selle tehingu hind on päeva sulgemishind.
Volatiilsus (Volatility)

Väärtpaberi hinna kõikumine lühikese perioodi jooksul. Mida rohkem aktsia hind lühikese perioodi jooksul kõigub, seda suurem on ka volatiilsus. Tavaliselt mõõdetakse aktsia volatiilsust beeta abil. Portfelli volatiilsust saab alandada hajutamisega.

Volatiilsuse indeks VIX (CBOE Volatility Index)

Chicago optsioonibörsi volatiilsuse indeks näitab turuosaliste 30 päevase volatiilsuse ootust. See indeks on koostatud kasutades S&P500 indeksi put- ja call optsioone. VIX indeksit kasutatakse turusentimendi mõõtmiseks. Mida kõrgem on volatiilsuse indeks, seda ebakindlamad on investorid.

Võimendus (Leverage)

Investeerimisel kasutatakse laenatud raha, et suurendada potentsiaalset tootlust. Näiteks 1:4 võimenduse korral on omavahendite osakaal 25% ja ülejäänud investeeringuks vajaminevast summast laenatakse. Kui maakler pakub võimendust 1:4 ja investoril on 1000 eurot investeerimiseks, siis ta saab maksimaalset võimendust kasutades osta väärtpabereid 4000 euro väärtuses. Võimendust kasutades võtab investor suurema riski.

Võlainstrument (Debt instrument)

Võlasuhet esindav intresse ja teeniv väärtpaber. 100.a. tagasi eksisteeris kirjaliku lubadusena maksta laenatud summa tagasi. Tänapäaeval on tavaliselt elektroonilisel kujul. Näitena võlakirjad, kommertspaberid jne.

Võlakiri (Bond)

Väärtpaber, mis sisaldab laenuvõtja kohustust maksta laen kokkulepitud tähtajal laenuandjale tagasi ning tasuda intressi.

Võlakirjade allutatus (Bond subordination)

Võlakirjade allutatus tähendab, et emitendi likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse nendest võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete (nt saadud hoiused, võetud laenud, kohustused töötajate ja tarnijate ees) täielikku rahuldamist. Nõuete rahuldamise järjekorras jäävad allutatud võlakirjade omanikest tahapoole ainult aktsionärid. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise riskiga (bail-in risk), mis võib realiseeruda, kui maksejõuetuse ja muude raskuste esinemisel rakendataks krediidiasutusest emitendi suhtes kriisimenetluse kava.

Võlakordaja (Dept Ratio)

Võlakordaja näitab, kui suurt osa ettevõtte varadest finantseeritakse laenatud vahenditega.

Väljumistasu (Back-end Load)

Teenustasu, mida investor maksab, kui soovib oma fondiosakud fondile tagasi müüa.

Väärtpaber (Security)

Väärtpaber kujutab endast kokkulepet investori ja emitendi vahel. Enamlevinud väärtpaberid on: aktsia, võlakiri ja fondiosak.

Õigused (Rights)

Õigus või eelisõigus lubab olemasolevatel aktsionäridel eelisjärjekorras näiteks osta uuest emissioonist aktsiaid. Selline eelisõigus kehtib tavaliselt 2-4 nädalat ning selle pakkumise hind on madalam kui muudele ostjatele. Õigused võivad olla ka kaubeldavad sarnaselt aktsiatele.

Ühinemine (Merger)

Kui kaks eraldi eksisteerivat ettevõtet liituvad ja neist saab üks ühine firma. Ühinemise käigus on võimalik saavutada konkurentsieelis, tõsta turuosa, ettevõtte kasvu kiirendada ja kulusid kokku hoida tänu mastaabiefektile.

Vaata ka: Eraldamine.

Ülejaotamise Optsioon (Greenshoe Option)

Ülejaotamise optsioon on tingimus väärtpaberite emiteerimislepingus, mis annab emissiooni korraldajale õiguse müüa investoritele rohkem aktsiaid, kui oli algselt emitendi poolt plaanis. Ülejaotamise optsioon võimaldab pakkuda suuremat hinnastabiilsust väärtpaberi emissiooni puhul, kuna emissiooni korraldajal on võimalus suurendada pakkumist juhul kui nõudlus järsult kasvab