Teade LHV Täiendava Pensionifondi tingimuste muutmise kohta

12.05.2017 13:38

Aktsiaselts LHV Varahaldus teatab, et Finantsinspektsiooni juhatuse 8. mai 2017. a otsustega nr 4.1-1/51 registreeriti vabatahtliku pensionifondi LHV Täiendav Pensionifond tingimuste muudatused.

Fondi tingimustes muudeti oluliselt fondide investeerimispiiranguid (mh börsil noteerimata väärtpaberite osakaalu suurenemine, investeerimise lubamine väärtpaberitesse, mille alusvaraks on väärismetall või mille hind sõltub väärismetallist, otse kinnisasjadesse investeerimise võimaldamine, vaba raha osakaal). Tingimustes muudeti ka depootasu määra, mis alaneb, muudeti kiiremaks osakute vahetamise protsessi. Täpsem ülevaade tingimustesse sisse viidud muudatustest ning nende mõjust osakuomanikele on toodud dokumendis „LHV Täiendava Pensionifondi tingimuste muudatuste põhjendus ja olulisuse hindamise analüüs ning fondi arengule ja osakuomanike huvidele avaldatava mõju analüüs“.

Tingimuste muudatused jõustuvad 13. juunil 2017. a. Tingimustes tehtud muudatused on fondivalitseja hinnangul olulised. Sellest tulenevalt on fondi osakuomanikel võimalik investeeringust väljuda ilma lisakuludeta, st osakute vahetamise või tagasivõtmise avalduste puhul, millega müüakse fondi osakuid enne 13. juunit, on osakute tagasivõtmistasu 0%.