Teade LHV Pensionifondi Indeks tingimuste muutmise kohta

LHV

11.08.2017 15:30

Aktsiaselts LHV Varahaldus teatab, et Finantsinspektsiooni juhatuse 7. augusti 2017. a otsustega nr 4.1-1/122 kooskõlastati LHV Pensionifond Indeks tingimuste muudatused.

Fondi tingimustes on kokkuvõtvalt tehtud järgmised muudatused: fondi depoopank muutub, depootasu määr alaneb, ühe investeerimisfondi lubatud maksimaalne osakaal suureneb 10% pealt 30%-le, fondi dokumentide hulka lisandub põhiteabe dokument, kaob poolaastaaruande koostamisega seonduv, kaob tingimuste muutmise korral üleriigilise levikuga päevalehes teadete avalikustamise kohustus ning täienenud on fondi arvel makstavate tasude ja kantavate kulude loetelu (lisanduvad õigusabi kulud ja fondi aruandluse auditeerimise kulud). Muudatuste kohta täpsema ülevaate saamiseks palume Teil tutvuda muudetud fondi tingimuste, prospekti ja põhiteabe dokumendiga ning dokumendiga „LHV Pensionifondi Indeks tingimuste muudatuste põhjendus ja olulisuse hindamise analüüs ning fondi arengule ja osakuomanike huvidele avaldatava mõju analüüs“.

Tingimuste muudatused jõustuvad 2. jaanuaril 2018. a. Muudatused on fondivalitseja hinnangul olulised. Fondi osakuomanikel on võimalik enne muudatuste jõustumist investeeringust fondi osakutesse väljuda ilma lisakuludeta, s.t fondi osakute tagasivõtmistasu on 0%. Selleks, et fondist enne tingimuste jõustumist väljuda, peaks nõuetele vastav avaldus olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt 30. novembril 2017. a.

LHV Pensionifond Indeks tingimused (jõustuvad 02.01.2018)

LHV Pensionifond Indeks prospekt (jõustub 02.01.2018)

LHV Pensionifond Indeks põhiteave

LHV Pensionifondi Indeks tingimuste muudatuste põhjendus ja olulisuse hindamise analüüs ning fondi arengule ja osakuomanike huvidele avaldatava mõju analüüs.