Teade LHV Pensionifondi Indeks Pluss tingimuste muutmise kohta

LHV

11.08.2017 15:40

Aktsiaselts LHV Varahaldus teatab, et Finantsinspektsiooni juhatuse 7. augusti 2017. a otsustega nr 4.1-1/121 kooskõlastati LHV Pensionifond Indeks Pluss tingimuste muudatused.

Fondi tingimustes on kokkuvõtvalt tehtud järgmised muudatused: fondi depoopank muutub, depootasu määr alaneb, ühe investeerimisfondi lubatud maksimaalne osakaal suureneb 10% pealt 30%-le, fondi dokumentide hulka lisandub põhiteabe dokument, kaob poolaastaaruande koostamisega seonduv, kaob tingimuste muutmise korral üleriigilise levikuga päevalehes teadete avalikustamise kohustus ning täienenud on fondi arvel makstavate tasude ja kantavate kulude loetelu (lisanduvad õigusabi kulud ja fondi aruandluse auditeerimise kulud). Muudatuste kohta täpsema ülevaate saamiseks palume Teil tutvuda muudetud fondi tingimuste, prospekti ja põhiteabe dokumendiga ning dokumendiga „LHV Pensionifondi Indeks Pluss tingimuste muudatuste põhjendus ja olulisuse hindamise analüüs ning fondi arengule ja osakuomanike huvidele avaldatava mõju analüüs“.

Tingimuste muudatused jõustuvad 13. septembril 2017. a. Muudatused on fondivalitseja hinnangul olulised. Fondi osakuomanikel on enne muudatuste jõustumist investeeringust fondi osakutesse väljuda ilma lisakuludeta, s.t fondi osakute tagasivõtmistasu on 0%.

LHV Pensionifond Indeks Pluss tingimused (jõustuvad 13.09.2017)

LHV Pensionifond Indeks Pluss prospekt (jõustub 13.09.2017)

LHV Pensionifond Indeks Pluss põhiteave

LHV Pensionifondi Indeks Pluss tingimuste muudatuste põhjendus ja olulisuse hindamise analüüs ning fondi arengule ja osakuomanike huvidele avaldatava mõju analüüs.