Teade LHV pensionifondide XL, L, M, S ja XS tingimuste ja prospekti muutmisest

LHV

18.09.2017 10:49

Aktsiaselts LHV Varahaldus teatab, et Finantsinspektsiooni juhatuse 11. septembri 2017. a otsustega nr 4.1-1/154, 4.1-1/151, 4.1-1/152, 4.1-1/153 ja 4.1-1/155 kooskõlastati vastavalt LHV Pensionifondi XL, LHV Pensionifondi L, LHV Pensionifondi M, LHV Pensionifondi S ja LHV Pensionifondi XS tingimuste muudatused.

Fondide tingimustes ja prospektis on kokkuvõtvalt tehtud järgmised muudatused:

a)     fondide tingimused ning prospekt on viidud vastavusse uue investeerimisfondide seadusega (edaspidi IFS). Sellega seonduvalt ei sätestata fondide tingimustega enam fondide investeerimispiiranguid, valitsemistasu määra, fondide tingimuste muutmise korda ja muid asjaolusid, mida IFS-is sätestatule vastavalt võib reguleerida fondide prospektis;

b)    fondide arvelt makstavate tasude ja kulude loetelu täieneb;

c)     fondide investeerimispiirangud muutuvad järgnevalt:

  1. i.        LHV Pensionifondi XL, LHV Pensionifondi L ja LHV Pensionifondi M vara investeeritakse tingimuste jõustumisest teisesse investeerimisfondidesse ja krediidiasutuste hoiustesse kokku vähem kui 30% fondi vara väärtusest;
  2. ii.        ühe investeerimisfondi väärtus võib moodustada varasema 10% asemel kuni 30% iga fondi mahust, kui tegemist on indeksit järgiva eurofondiga;
  3. iii.        LHV Pensionifond XS ja LHV Pensionifond S võlakirjainvesteeringutest ei pea enam 50% moodustama vähemalt A2 krediidireitinguga võlakirjad ning 10% ulatuses on lubatud investeerida reitinguta või alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse sõltumata emitendi liigist;
  4. iv.        LHV Pensionifondi XS tingimustes on täpsustatud emitentide loetelu ning lisatud ka regionaalse või kohaliku omavalitsuse üksused;

d)    kaob fondi poolaasta aruande koostamise ja avalikustamise kohustus;

e)     lisandub fondide kohta põhiteabe koostamise ja avalikustamise kohustus;

f)     fondide tingimuste muutmise korral ei tule edaspidi avaldada teadet üleriigilise levikuga päevalehes;

g)    fondide tingimuste muutmise otsuse tegemise õigus antakse fondivalitseja juhatusele;

h)     väikese kahju piirmäära lisamine fondide tingimustesse.

Muudatuste kohta täpsema ülevaate saamiseks palume Teil tutvuda muudetud fondide tingimuste, prospekti ja põhiteabe dokumentidega ning fondide tingimuste ja prospekti muudatuste mõju analüüsiga.

Tingimuste ja prospekti muudatused jõustuvad 2. jaanuaril 2018. a. Muudatused on fondivalitseja hinnangul olulised. Fondide osakuomanikel on võimalik enne muudatuste jõustumist investeeringust fondide osakutesse väljuda ilma lisakuludeta, s.t fondide osakute tagasivõtmistasu on 0%. Selleks, et fondidest enne tingimuste ja prospekti jõustumist väljuda, peaks nõuetele vastav avaldus olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt 30. novembril 2017. a.

LHV Pensionifond XL tingimused (jõustuvad 02.01.2018)

LHV Pensionifond L tingimused (jõustuvad 02.01.2018)

LHV Pensionifond M tingimused (jõustuvad 02.01.2018)

LHV Pensionifond S tingimused (jõustuvad 02.01.2018)

LHV Pensionifond XS tingimused (jõustuvad 02.01.2018)

LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M, LHV Pensionifond S ja LHV Pensionifond XS prospekt (jõustub 02.01.2018)

LHV Pensionifond XL põhiteave

LHV Pensionifond L põhiteave

LHV Pensionifond M põhiteave

LHV Pensionifond S põhiteave

LHV Pensionifond XS põhiteave

Fondide tingimuste ja prospekti muudatuste mõju analüüs

LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Tutvu LHV fondide prospektiga lhv.ee/pension ja pea nõu asjatundjaga.