Teade LHV Pensionifondi Intress Pluss tingimuste muutmise kohta

LHV

24.10.2017 10:15

Aktsiaselts LHV Varahaldus teatab, et Finantsinspektsiooni juhatuse 16. oktoobri 2017. a otsustega nr 4.1-1/185 kooskõlastati LHV Pensionifondi Intress Pluss tingimuste muudatused.

Fondi tingimustes on kokkuvõtvalt tehtud järgmised muudatused:

a)     Fondi depoopank on alates 9. novembrist 2017. a AS SEB Pank;

b)     Fondi investeerimispiirangud muutuvad: kaovad emitentide suhtes kehtestatud reitingupiirangud, lubatud avatud välisvaluuta netopositsioon suureneb, osaluse omandamise piirangud kaovad;

c)     Fondi depootasu praeguse Fondi mahu juures suureneb;

d)     kaob Fondi poolaasta aruande koostamise ja avalikustamise kohustus;

e)     lisandub Fondi kohta põhiteabe koostamise ja avalikustamise kohustus;

f)      fondi tingimuste muutmise korral ei tule edaspidi avaldada teadet üleriigilise levikuga päevalehes;

g)     fondi arvel makstavate tasude ja kantavate kulude nimekirja täiendatakse – lisanduvad õigusabikulud ning fondi aruandluse auditeerimise kulud;

h)     Fondi osakute vahetamise avalduse täitmise aega lühendatakse;

i)      Fondi osaku puhasväärtus määratakse täpsusega 4 kohta pärast koma varasema 5 asemel;

j)      Fondi osaku puhasväärtus arvutatakse ja avalikustatakse kella 16:00-ks varasema 12:00 asemel.

Muudatuste kohta täpsema ülevaate saamiseks palume Teil tutvuda muudetud fondi tingimuste, prospekti ja põhiteabe dokumendiga ning fondi tingimuste muudatuste mõju analüüsiga, mis on kättesaadavad LHV veebilehel www.lhv.ee ning aadressil Tartu mnt 2, Tallinn.

Fondi tingimuste muudatused jõustuvad 6. detsembril 2017. a. Muudatused on fondivalitseja hinnangul olulised. Fondi osakuomanikel on võimalik enne muudatuste jõustumist investeeringust fondi osakutesse väljuda ilma lisakuludeta, s.t fondi osakute tagasivõtmistasu on 0%.

Nõuetele vastav avaldus peab olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt 30.11.2017, kui tegemist on osakute vahetamise avaldusega, millega vahetatakse LHV Pensionifondi Intress Pluss osakud teise vabatahtliku pensionifondi osakute vastu. Avaldus osakute lunastamiseks peab olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt 5.12.2017.

LHV Pensionifond Intress Pluss tingimused (jõustuvad 6.12.2017);

LHV Pensionifond Intress Pluss prospekt (jõustub 6.12.2017);

LHV Pensionifond Intress Pluss põhiteave;

Fondi tingimuste muudatuste mõju analüüs;