Visioon miljardist - Arvamusplats - Uudised - LHV finantsportaal

Visioon miljardist

Madis Toomsalu

01.12.2017 09:50

LHV Groupi järgmise viie aasta võimalik arengutee – kasv Eestis, finantstehnoloogiaettevõtete teenindamine Londonis ja avara pilguga ringivaatamine turul – võiks kasva­tada LHV väärtuse kolmekordseks.

LHV visiooniks on Eesti, kus inimesed ja ettevõtted julgevad suurelt mõelda, ette võtta ja tulevikku investeerida. Meil on visioon, et Eesti inimeste tegutsemis­maailm on avar, ületades riigi- ja aegu­nud arusaamade piire, ning et Eesti ettevõtted oskavad kasutada uut tehno­loogiat, suutes oma tooteid ja teenuseid müüa kogu maailmas.

Meie pikaajaline eesmärk on olla pa­rim finantsteenuste pakkuja finantsvara koguvatele ja investeerivatele eraisikute­le ning finantseerimist vajavatele ettevõ­tetele. Soovime olla ihaldusväärne ja tun­nustatud tööandja, kes võimaldab eneseteostust ja kasvu. Tahaksime teha oma äri nii, et kaasatud omakapitali aas­tane tootlus ulatuks 20 protsendini, ning kasvada seejuures Eesti kõige väärtusli­kumaks börsiettevõtteks.

Kogu eelneva taustal soovime omada ka pikaajalist visiooni, mida saab väljen­dada LHV turuväärtuses. Rõhutatult on tegemist visiooniga, mistõttu LHV börsi­teadetena avaldatavad finantsplaanid väl­jendavad ka edaspidi kõige tõenäolise­maid tulemusi ega sisalda visiooniga planeeritud suundi enne nende tõenäoli­seks muutumist.

Miljard eurot aastaks 2023

Meie visiooni kohaselt jõuab LHV turuväärtus 1 miljardi euroni aastaks 2023. Seejuures peaksid olemasolevad tegevused panustama 500 miljoni euroga, uued tegevused 200 miljoni euroga ja ühinemiste või ülevõtmistega seotud liitumised 300 miljoni euroga. Taolise plaani täitmine eeldaks uut kapitali suurusjärgus 100 miljonit eurot. Eesmärk on lahutatud erinevateks osadeks, kuid liidetavate väärtusest olulisem on summa. Osade väärtuses on teatud varieeruvus isegi ootuspärane.

Usume, et varakult väljendatud visioon aitab eesmärgi täitmisele kaasa. Visiooni avaldamine on lubadus püüdlusele, ja lu­badus on teatavasti vastutus. Samas an­name aru, et tegemist on ambitsioonika plaaniga, mille täitumine eeldaks ole­masoleva 300 miljoni euro suuruse turu­väärtuse kolmekordistamist. Seejuures ei pruugi kogu mosaiigi sobitamine, näiteks väärtuse loomine läbi teiste ettevõtete soetamise, sõltuda meist endist. Aga nii nagu õnn soosib treenituid, usume ka meie nende võimaluste leidmisse ja turu soosivasse taustajõudu.

Olemasolevad tegevused

Olemasolevate tegevuste all mõtleme LHV tänaseid tegevusi. LHV Panga turuosa – sõltuvalt teenusest – on Eestis praegu 5 protsendi juures. Seda on vähe. Meil on ruumi kasvada mitu korda koos turumahtude üldise tõusuga, kuid samas ei rahuldu me tänase positsiooniga võrdluses teistega. Usume, et olles valitud parima teenindusega pangaks ja pakku­des oma klientidele kiireimat täisteenust, suudame olla esimene valik paljudele Eesti inimestele.

Ajalooliselt on väliskapitalil põhine­vaid ettevõtteid eelistatud kahel põhjusel: nende teenus on kas soodsam või parem. Kui alustada viimasest, siis sularahaauto­maatide võrgustiku jätkuva laienemise ja suuremates linnades väljastatava kodu­laenuga oleme klientide jaoks kõrvalda­nud viimased takistused panga vaheta­misel. Kõik meie euromaksed on tasuta nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, laenu­de osas pakume kliendist lähtuvaid la­hendusi. Meie eelised on kaasamõtlevaim teenindus, kiired vastused ja inimlikkus. LHV kontorisse tulles ei tul­da pangakontorisse, vaid tullakse LHV-sse. Need on erinevad kogemused.

LHV Varahaldus erinevate fondide, aga eelkõige pensionifondide valitsejana soo­vib olla Eesti kõige olulisem investor. Usume, et Eesti majandusse investeeri­mine on vastutus ja võimalus üheaegselt. Meie eesmärk on konkurentidega võrrel­des kõrgemate tootluste saavutamine, kuid kohalikke investeerimisvõimalusi kasutades elavdame muu hulgas ka Eesti majandust ning avardame siinsete ette­võtete finantseerimisvõimalusi. Me ei ole kaotanud soovi saada suurimaks pensio­nifondide valitsejaks, kuid peame aktsia­hindade kiire tõusu ajal olulisimaks kapi­tali kaitsmist ja seega pole tegemist lihtsa ülesandega.

Uued tegevused

Uutest tegevustest on aastaks 2023 saanud olemasolevad tegevused. Seega räägime uutest tegevustest tänases kontekstis. Näeme ennast ettevõttena, kes soovib hakkama saada tugevas rahvusvahelises konkurentsis. Jagame mõtet, et muutused ei hooli meie valmis­olekust, vaid juhtuvad meist hoolimata. LHV eelistab käia nende muutuste esirinnas ja just seepärast oleme tegemas jätkuvaid pingutusi laienemaks Ühend­kuningriigi turule.

LHV Panga filiaali avamine Londonis aitab paremini teenindada sealseid fi­nantstehnoloogiaettevõtteid. Piirideta, avatud panganduses on kandev roll just sellistel ettevõtetel. Finantsteenuste inf­rastruktuur on enamasti suletud ja kallis, meie roll on olla vahelüli tehnoloogiaette­võtete ja infrastruktuuri vahel. Pakume terviklahendust maksesüsteemidele juurdepääsu, kaardimaksete vastuvõtmi­se, elektrooniliste pangakanalite või lik­viidsusjuhtimise näol. Tulevikus pakume reaalajas euro- ja naelamaksete teenust. Seeläbi suudaksime teenindada arvesta­tavat osa makseteenuste pakkujatest.

Me ei oska antud ärivaldkonnale veel kindlat väärtust omistada, kuid tegemist on suure ja areneva valdkonnaga, kus fi­nantstehnoloogia arenguga kaasnevate ärimudelite muutuste taustal ei sõltu kogu plaani õnnestumine enam niivõrd võimaluse tekkimisest, vaid juba tekki­nud võimaluse teostamisest. On oluline, et oma kiiruse ja paindlikkusega omame konkurentide suhtes arvestatavat eelist.

Uute suundade arendamisel ei piirdu me ainult finantstehnoloogiaettevõtete teenindamisega. Oleme pidevas otsimi­ses, olgu siis eesmärgiks panga rolli laien­damine või varahalduses uute teenuste osutamine. Kõige osas käegakatsutavaid tulemusi veel ei ole, aga LHV-le omane oportunism ja maailmas avarate silmade­ga ringivaatamine on nende esimeseks eelduseks.

Ühinemised ja ülevõtmised

LHV on alati väljendanud soovi kasvada. Kasvada saab orgaaniliselt, aga ka teiste ettevõtete soetamise kaudu. Oleme taolisi võimalusi pidevalt kaalumas. Esialgu on reaalseid valikuid kaks. Esiteks rahvus­vahelise potentsiaaliga finantstehnoloo­gia ettevõtted, mille puhul asukoht pole määrava tähtsusega – oluline on lahenda­da kliendi jaoks mõni finantsteenuse pakkumisega seotud probleem või tekitada täiesti uus nõudlus.

Teiseks võimaluseks on mõne tradit­sioonilise finantsteenuse pakkuja soeta­mine. Piirkonnana saab siin realistlikult määratleda eelkõige Balti riigid. Aga miks mitte ka Londoni? Balti riikides ei plaani me alustada pangateenuste pak­kumist täiesti algusest. Kultuuriliselt kohtame suurimaid erinevusi pigem al­gusfaasis, mitte juba kohal olles või ole­masolevat baasi kasvatades – võimaluse tekkides eelistame siseneda olemasoleva­te ja juba turul tegutsevate ettevõtete kaudu.

Kapital

Kasvu realiseerimiseks vajame kapitali. Jätkusuutliku kasumi teenimine on kapitali peamine allikas, kuid ambitsioo­nikate kasvueesmärkide realiseerumisel sellest ei piisa. Oleme indikatiivse suurusena jõudnud 100 miljoni euro suuruse kapitali vajaduseni – see suurus­järk peaks toetama eelmainitud eesmär­kide elluviimist.

Arusaadavalt ei pruugi meil kapitali kaasamise hetkel olla võimalust avaldada kõiki plaane detailselt. Investoritele vara­kult teadvustatud visioon aitab aga meie tulevikuootusi paremini mõista. Just see­pärast on hea teada, et igasugune kapitali kaasamine tulevikus on kantud ühest soovist – kasvatada LHV väärtus miljardi euroni aastaks 2023.

Madis Toomsalu
LHV Groupi juhataja

* Artikkel ilmus LHV ajakirjas Investeeri 4/2017

**Artiklis toodud teave on informatiivse iseloomuga. Tegemist ei ole investeeri­missoovituse ega investee­rimisalase nõustamisega. Tutvu investeerimistingi­mustega ja riskidega investor.lhv.ee ning vajadu­se korral konsulteeri asjatundjaga.  Artiklis mainitud finantstee­nuseid pakuvad AS LHV Pank ja AS LHV Varahal­dus. Tutvu tingimustega lhv.ee ja küsi nõu asjatundjalt.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon