Teade LHV pensionifondide S ja XS tingimuste ja prospekti muutmisest

LHV

16.10.2018 11:33

Aktsiaselts LHV Varahaldus teatab, et Finantsinspektsiooni juhatuse 8. oktoobri 2018. a otsustega nr 4.1-1/134 ja 4.1-1/135 kooskõlastati vastavalt LHV Pensionifondi S ja LHV Pensionifondi XS tingimuste muudatused.

Fondide tingimustes ja prospektis on kokkuvõtvalt tehtud järgmised muudatused:

a) LHV Pensionifondi XS-i tingimustest on eemaldatud piirang, mille kohaselt võib fondi vara investeerida ainult avaliku sektori emitentide võlakirjadesse. Fondi vara võib edaspidi investeerida ka erasektori emitentide võlakirjadesse;

b) LHV Pensionifondi S investeerimispoliitikat ja –piiranguid on muudetud selliselt, et tegemist ei ole enam konservatiivse pensionifondiga. Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiip on osakuomanike vara maksimaalne ja mitte enam stabiilne kasvatamine. Lubatud on aktsia-, ja kinnisvarariski võtmine (kuni 25% ulatuses fondi vara väärtusest), mis varasemalt oli fondile keelatud. Samuti ei kohaldu fondile enam konservatiivse pensionifondi reitingupiirangud.

Eelnevast tulenevalt on Fondivalitseja muutnud ka LHV Pensionifondi S tüüpinvestori profiili. Kui varasemalt loeti fond sobivaks eelkõige investorile, kellel on pensionieani vähem kui 3 aastat, siis investeerimispoliitika muutmise tulemusena loetakse fond sobivaks investoritele, kellel on pensionieani jäänud 2 kuni 5 aastat. Investoritele, kellel on pensionieani alla 2 aasta, sobib üldjuhul paremini LHV Pensionifond XS.

Muudatuste kohta täpsema ülevaate saamiseks tuleks tutvuda muudetud fondide tingimuste, prospekti ja põhiteabe dokumentidega ning fondide tingimuste ja prospekti muudatuste mõju analüüsiga.

Tingimuste ja prospekti muudatused jõustuvad 2. mail 2019. a. Muudatused on fondivalitseja hinnangul olulised. Fondide osakuomanikel on võimalik enne muudatuste jõustumist investeeringust fondide osakutesse väljuda ilma lisakuludeta (fondi osakute tagasivõtmistasu on 0%). Selleks, et fondidest enne tingimuste ja prospekti muudatuste jõustumist väljuda, peaks nõuetele vastav avaldus olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt 31. märtsil 2019. a.

LHV Pensionifond S tingimused (jõustuvad 02.05.2019)

LHV Pensionifond XS tingimused (jõustuvad 02.05.2019)

LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M, LHV Pensionifond S ja LHV Pensionifond XS prospekt (jõustub 02.05.2019)

LHV Pensionifond S põhiteave

LHV Pensionifond XS põhiteave

Fondide tingimuste ja prospekti muudatuste mõju analüüs

LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Tutvu LHV fondide prospektiga lhv.ee/pension ja pea nõu asjatundjaga.