Teade LHV aktiivselt juhitud kohustuslike pensionifondide prospekti olulisest muutmisest

LHV

21.01.2019 18:29

Aktsiaselts LHV Varahaldus teatab, et alates 02.05.2019 muutub LHV Pensionifondi Eesti, LHV Pensionifondi XL, LHV Pensionifondi L, LHV Pensionifondi M, LHV Pensionifondi S ja LHV Pensionifondi XS prospekt.

Muudatused on fondivalitseja hinnangul olulised. Fondide osakuomanikel on võimalik investeeringust fondide osakutesse väljuda ilma lisakuludeta. Nõuetele vastav avaldus peab olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt 31. märtsil 2019. a.

Fondide prospektis on tehtud järgnevad muudatused:

a) väärtpaberi definitsioonis ei sisaldu edaspidi viidet vabalt võõrandatavusele. Ulatuses, milles fondidel on lubatud investeerida reguleeritud turul kauplemisele mitte võetud väärtpaberitesse, on edaspidi lubatud investeerida ka väärtpaberitesse, mis ei ole vabalt võõrandatavad;

b) fondide vara investeerimisel ei pea edaspidi järgima teistesse investeerimisfondidesse ja krediidiasutuste hoiustesse investeerimise koondpiirangut (30%);

c) ühe emitendi emiteeritud väärtpaberisse, ühte investeerimisfondi, ühe emitendi emiteeritud pandikirjadesse, ühe krediidiasutuse hoiustesse ning ühte kinnisasja investeerimise piirangud on võrreldes varasemaga leevenenud;

d) fondide tuletisinstrumentide maksimaalne avatud riskipositsioon on 10% asemel 50%;

e) LHV Pensionifondi XL ja LHV Pensionifondi L puhul on kaotatud välisvaluuta avatud netopositsiooni piirang (varem 50%);

f) fondide vara on teatud tingimustel lubatud investeerida Fondivalitsejaga seotud emitentide emiteeritud väärtpaberitesse.

Eraldivõetuna ei ole ükski piirangumuudatus fondivalitseja hinnangul oluline, ent võttes arvesse asjaolu, et muutuvad fondide vara hajutamise nõuded nii ühe emitendi emiteeritud väärtpaberi, ühe investeerimisfondi, ühe krediidiasutuse hoiuste kui ühe kinnisasja suhtes, võib investeerimispiirangute osas muudatusi siiski kogumina oluliseks pidada.

Finantsinspektsiooni on muudatustest teavitatud 21.01.2019. Muudatuste kohta täpsema ülevaate saamiseks palume Teil tutvuda muudetud fondide prospekti ning fondide prospekti muudatuste mõju analüüsiga.

LHV Pensionifond Eesti, LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M, LHV Pensionifond S ja LHV Pensionifond XS prospekt

Fondide prospekti muudatuste mõju analüüs

LHV Pensionifondi S ja LHV Pensionifondi XS tingimuste muudatuste teade

LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Tutvu LHV fondide prospekti ja põhiteabega lhv.ee/pension ja pea nõu asjatundjaga.