Kuidas erinevad põlvkonnad investeerivad?

Siim Näks

23.08.2019 9:00

iStockphoto

Praegu tegutseb finantsturgudel neli põlvkonda jaeinvestoreid. Kuna eri aegadel on inimeste mõtteviisi vorminud erinevad globaalsed sündmused, on ka mõistlik eeldada, et põlvkondade hoiakud, arusaamad ja harjumused investeerimise teemal võivad erineda. Käesolevas artiklis vaatleme finantsturgudel tegutseva nelja põlvkonna (vaikne põlvkond, beebibuumerid, X-põlvkond, milleenlased) investeerimisotsuste tegemise uurimuste tulemusi.

Põlvkondade eluaastad ja suure mõjuga sündmused nende elu jooksul. Allikas: Wikipedia

Investeerimise hoiakute muutumist ajas illustreerib uuringu käigus leitud tulemus, et 45% X-põlvkonna inimestest ütles, et 27-aastaselt oli nende peamine eesmärk osta oma kodu, samas kui tänastest milleenlastest vastas samamoodi kõigest 23%. Nooremale põlvkonnale pole enam nii oluline investeerida füüsilisesse varasse nagu seda on oma kodu. Samas 2019. aastal läbi viidud küsitluses vastas 66% milleenlastest, et nad näevad järgneva 12 kuu jooksul häid investeerimisvõimalusi. Samamoodi arvas vaid 49% beebibuumeritest, mis võib viidata vanema põlvkonna suuremale ettevaatlikkusele.

Nooremate inimeste suurem tootlusejanu ja ühtlasi ka suurem riskitaluvus tuleb ka hästi välja, kui vaadata krüptovaluutadesse investeerijaid. Iga järgneva generatsiooniga on krüptovaluutadesse investeerijate osakaal märkimisväärselt suurem. Vaiksest põlvkonnast omab vaid 2% krüptoraha, kuid beebibuumeritest juba 8%. Kõige nooremast finantsturul tegutsevast põlvkonnast omab rohkem kui viiendik (23%) mõnda krüptovaluutat. Samuti on ka X-põlvkonna seas krüptovaluutad võrdlemisi populaarsed: 19% vastanutest on sellesse investeerinud.

Kuna noorem põlvkond on üles kasvanud tehnoloogia ajastul, on ka arusaadav, et nad usaldavad tehnoloogiat rohkem. Kui küsiti olulisemate põhikomponentide kohta, mis ühel investeerimisplatvormil peab olema, vastas 67% milleenlastest, et nende jaoks on oluline tehisintellekti (AI) poolt genereeritud investeerimissoovitus. X-põlvkonna ja beebibuumerite seas pidas seda oluliseks kõigest 30% vastanutest. Ühtlasi pidas ka kaks kolmandikku milleenlastest oluliseks, et mobiilirakenduse kaudu saaks hallata kõiki isikliku rahanduse aspekte (sh investeerimist), kuid kõigest 35% beebibuumeritest oli samal arvamusel.

Finantsturud võivad olla aeg-ajalt volatiilsed, kuid erinevad investorid võivad reageerida volatiilsusele erisuguselt. Selgitamaks välja generatsioonide vahelist volatiilsuse tundlikkust, küsiti kõigilt neljalt põlvkonnalt, kas nad tegid oma portfellis muudatusi peale 2018. aasta lõpu suuri turulanguseid. Pärast detsembri lõpu järsku langust tegi portfellis muutuseid 82% milleenlastest, 69% X-põlvkonnast, 47% beebibuumeritest ning 32% vaiksest põlvkonnast.

Täpselt nagu kasvab krüptoraha populaarsus iga järgneva põlvkonnaga, on ka siin näha, et iga järgnev põlvkond on volatiilsusele tundlikum. Tundlikkuse erinevus võib olla põhjustatud erinevatest asjaoludest. Üks põhjustaja võib olla see, et nooremad investorid on turgudel vähem kogenud ning seega lasevad ka lühiajalistel turuliikumistel ennast rohkem mõjutada. Veel üheks erinevuse tekitajaks võib olla see, et vanematel inimestel on konservatiivsemad portfellid, mis tähendab, et nende portfelle ei pruukinud aktsiaturgude langus nii palju mõjutada, kuna neil oli väiksem aktsiate positsioon.

Suurenenud keskkonnateadlikkus on jõulisemalt esile kerkinud ka investeerimises ning seda nimetatakse jätkusuutlikuks investeerimiseks. Selle käigus võetakse arvesse lisaks ettevõtte finantsandmetele ka panust meie keskkonna jätkusuutlikkusele. 66% milleenlastest võtab arvesse investeerimisotsuste tegemisel investeeringu jätkusuutlikkust. Beebibuumerite seas on see huvi kõigest 32%.

Lisaks sellele, et noorematele generatsioonidele pakkusid alternatiivsed investeeringud rohkem huvi, kui vanematele – milleenlastel 11% portfellist, beebibuumeritel 7% portfellist – oli portfelli allokatsiooni poole pealt ka teisi erinevusi. Aktsiatesse eelistasid beebibuumerid suurema osa (27%) oma portfellist panna, kui milleenlased (21%). Rahas hoidsid mõlemad generatsioonid võrdset osa oma portfellist (30%).

Ka finantsturgudel mitte tegutsevatelt inimestelt küsiti nende arvamust ja hirme investeerimisteemadel, mis on välja toodud järgnevas tabelis.

Põhjused mitte investeerimiseks generatsioonide lõikes. Allikas: Raconteur

Generatsioonide vahel sarnasusi otsides võib välja tuua, et igas generatsioonis üle poolte mitte investeerivatest inimestest leiab, et investeerimise õppimine on keeruline. Samamoodi arvavad rohkem kui pooled, et neil pole piisavalt raha, et investeerimisega alustada, kuid enamus vastanutest siiski mõistab, et nende tulevik oleks potentsiaalselt parem, kui nad alustaksid oma vara kasvatamist.

Mõningat huvi näidati ka igas generatsioonis väikeste summadega alustamise vastu. Huvitav on veel see, et kuigi noorem põlvkond tundub riskialtim ja enesekindlam, mida kajastas suurem huvi krüptovaluutade vastu ja kõrgem kindlustunne heade investeeringute leidmisel, siis mitte investeerivate noorte seas on palju suurem osa neid, kes kardavad kogu oma investeeritud raha kaotada.

On näha, et põlvkondade lõikes on investeerimiskäitumises erinevused sees ning tõenäoliselt tuleb neid veel juurdegi, kui ühel päeval ka Z-põlvkond turule siseneb. Veel koorus uurimustest välja probleem, et investeerimisega seotud informatsiooni tuleks lihtsustada, sest kuigi ligi kolm neljandikku 18-54 aastastest mitte investeerivatest inimestest said aru, et nende tulevik oleks parem, kui nad tegeleksid investeerimisega, oli rohkemate kui poolte jaoks saadaval olev informatsioon raskesti mõistetav.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse