Intelligentne investor: väärtuspõhise investeerimise teejuht - Main News - News - LHV financial portal

Intelligentne investor: väärtuspõhise investeerimise teejuht

Mikk Taras

8/8/2018, 9:07 AM

Bejamin Graham (allikas: Wikipedia)

1920. aastate lõpus üle­maailmset majandust taba­nud suures depressioonis kaotasid paljud investorid kogu oma eelneva töö tule­muse. Üks nendest oli Ben­jamin Graham (1894–1976), kes otsustas oma isikliku kogemuse pealt kirja panna põhimõtted, kuidas finants­turgudel pikaajaliselt ellu jääda ja edu saavutada.

Grahami põhimõtetest kas­vas välja väärtusinvestorite koolkond, mille tuntuim esindaja on investeerimisle­gend Warren Buffett, kes õppis investeerimist just Grahami käe all.

Nii nagu nimi ütleb, kesken­dub väärtusinvesteerimine vara fundamentaalväärtuse leidmisele. See ei ole pa­nustamine mingi regiooni või sektori kasvu, vaid konkreetsele varale, mis on turu poolt valesti hinnatud. Lähemise keskmes on in­vesteerimisportfelli mõõdu­kas hajutamine alahinnatud varade vahel, mille puhul on rõhuasetus kapitali püsiva kaotuse vältimisel.

Tänapäevane praktika

Tänapäeva lühiajalises, in­dekseeritud ja passiivse in­vesteerimisstiiliga maailmas on järjest vähem investo­reid, kes varade väärtusele tähelepanu pööravad. Väärtpaberite keskmine hoiuperiood on langenud aastatelt kuudele ja sageli isegi nädalatele. Positsioo­nid hajutatakse tuhande­test ettevõtetest koosneva­tesse indeksfondidesse, mille väärtust isegi keegi ei püüa hinnata.

Õiglase väärtuse hindamise asemel on börsiosaliste tä­helepanu koondunud val­davalt turuhindadele, mil­lest on pikaajalisel investeerimisel pigem kahju kui kasu. Lühiajaline kao­tusvalu paneb investoreid positsioone müüma ja ilma­jäämise tunne turutippudes agressiivselt riske võtma. Nõnda käitutakse täpselt vastupidi mõistlikule tege­vusele. Poodi tormatakse siis, kui kaup on üles hinna­tud, ja välja siis, kui kaup alla hinnatud.

Põhitõdede juurde

„Intelligentne investor“ on raamat, mis tuletab inves­toritele meelde olulisi põhi­tõdesid, kuidas investeeri­da pikaajaliselt, arvutada varade õiglast väärtust, ha­jutada investeeringuid ja kasutada turgude kõiku­mist edukalt enda kasuks, mitte kahjuks.

Praktikas eeldab üksikin­vesteeringute õiglase väär­tuse välja arvutamine väga põhjalikke teadmisi erineva­test tööstusharudest ja val­midust hoida kapitali fi­nantsturgudel vähemalt aastaid, kuna varad võivad püsida alla õiglast väärtust väga pikka aega.

Varade hindamise juures võiks väärtusinvestor pöö­rata suurt tähelepanu ka nende kvaliteedile. Graham ise rõhutab tabavalt, et heade varade eest liiga kõr­ge hinna maksmine võib olla reaalne risk, kuid see ei ole investoritele suurim oht. Suurim viga on osta halva kvaliteediga ettevõtteid, mis paistavad majan­dustsükli heal ajal odavad, kuid muutuvad kiirelt väga kalliks, kui halval ajal kasu­mid järsult langevad. See on ilmselt üks kõige alahin­natumaid tõdesid finants­turgudel.

Grahami „Intelligentne in­vestor“ loob lugejale suure­pärase raamistiku, kuidas börsidel ratsionaalselt ja mõistlikult tegutseda. Vähim, mida see lugejatele pakub, on näited suurtest vigadest, mis raamatu autori enda kord vee alla viisid. Paremal juhul avab see tee väärtusinvesteeri­mise juurde, mis on üks vä­heseid lähenemisi, millega investoritel on õnnestunud headel aegadel kapitali kasvatada ja rasketel aega­del seda säilitada.

Mikk Taras
LHV portfellihaldur/fondijuht

Benjamin Grahami raamatut "Intelligentne investor" on võimalik LHV Panga või LHV Varahalduse klientidel laenutada meie kliendikontoris asuvast raamatukogust. Infot raamatukogu kohta saab telefonil 6 800 400 või klienditugi@lhv.ee. Raamatukogu on avatud E-R 9-19.
No comments

Log in or create an account to leave a comment

Cookies

LHV website uses cookies to provide you with the best user experience. By clicking "I accept", you consent to the use of all cookies. Read more about the principles of using cookies.

pirukas_icon