Räägime maksudest: investeerimiskontosüsteem - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Räägime maksudest: investeerimiskontosüsteem

Alo Vallikivi

13.02.2015 10:00

Taas on käes tuludeklaratsiooni esitamise aeg, mil maksud on aktuaalne teema, eriti eraisikust investeerija jaoks.

Investeerimiskontosüsteem on saanud nelja-aastaseks. Kuigi tegemist on üsna keerulise süsteemiga, võimaldab see eraisikust investoril saada pea sarnaseid soodustusi, mis seni kehtisid vaid juriidilistele isikutele. Investeerimiskonto kasutamine võimaldab lükata finantstulu maksusta­mist edasi kuni tulu väljavõtmiseni. Maksudeklaratsiooni täitmine ei pruugi aga investeerimiskontosüsteemi järgi olla kõige lihtsam, sestap soovitame süsteemi eripäradega põhjalikult tutvuda.

Vana süsteem või investeerimiskonto?

LHV Pank võimaldab ka tänavu edasta­da investeerimiskonto andmeid maksu­ametile elektrooniliselt. Kindlasti ei tasu seda jätta viimasele hetkele, sest andmed edastatakse järgmiseks päevaks. Seega on 30. märtsil viimane võimalus esitada andmeid automaatselt. Investeerimis­konto aruannet ei tohiks kindlasti edasta­da ilma sellesse süvenemata, kuna mitmes kohas tuleb investoril endal valida, millist aruanderida ta kajastab sisse- või väljamaksena.

Üks olulisi aspekte maksude deklareeri­misel on sellega kaasnev ajakulu. Enne ühe või teise süsteemi kasuks otsustamist soovitame eri süsteemide plussid ja mii­nused endale põhjalikult selgeks teha. Alates 2011. aastast tekkis eraisikust in­vestoril investeerimiskontosüsteemi kau­du investeerides võimalus saadud tulult tulumaksu maksmist edasi lükata. Kõrvu­ti kehtivad kaks investeerimistulu mak­sustamise süsteemi: seni kehtinud nn ta­valine süsteem ja uus investeerimis- kontosüsteem. See tähendab, et investeeri­miskonto kasutamine ei ole kohustuslik.

Investeerimiskonto võiks sobida pika­ajalisele investorile, kes teeb tehinguid eelkõige eurodes börsil noteeritud väärt­paberitega ega kasuta võimendust. Seni kehtinud süsteem sobib aga keerukama­te instrumentide, eri valuutade ja või­menduse kasutajatele, kuid ei sobi väga aktiivsele ja kasumlikule kauplejale. Sel juhul võiks juba kaaluda ettevõtte loomist – selle alt kauplemine omakorda eeldab aga regulaarsete aruannete avaldamise kohustust.

Kui „vana” süsteemi järgi tuli raportee­rida kõik väärtpaberiostud ja -müügid, siis uuem süsteem eeldab kontol toimu­vate sisse- ja väljamaksete korrektset deklareerimist. Vana süsteemi järgi tuleb teenitud tulult deklareerida tulumaks ja maksta see järgmisel aastal tulusid dek­lareerides, investeerimiskontosüsteem võimaldab aga lükata kasumi maksusta­mist edasi kaugemasse tulevikku.

Mis on investeerimiskonto?

Investeerimiskonto on tavaline arveldus­konto, mille kasutamisest investeerimis­kontona peab kasutaja teavitama Maksu-ja Tolliametit tuludeklaratsiooni kaudu. Investeerimiskontot saab igal hetkel sulgeda, kuid selle sammuga võib saabuda maksukohustus. Investeerimis­kontosid saab investoril olla mitu, selleks võib LHV Panga teenuste näitel olla nii LHV konto, Trader konto, Kasvukonto kui ka Portfellihalduse konto. Konto tuleb deklareerida investeerimiskontona ühel korral – siis, kui täidetakse eelmise aasta maksudeklaratsioon. Oluline on meeles pidada, et investeerimiskontolt ei tohiks teha igapäevaseid arveldusi, sest see muudab deklareerimise väga keeruli­seks. Investeerimiskonto puhul on oluline teada kolme mõistet: finantsvara (ehk milliste instrumentide korral saab tulumaksu maksmist edasi lükata), sissemakse (ehk mida saab käsitleda raha või vara liikumisena investeerimis­kontole) ning väljamakse (ehk mida saab käsitleda raha või vara liikumisena inves­teerimiskontolt välja).

Mis on finantsvara?

Finantsvara on avalikult pakutav väärtpaber. Siia alla käivad nii väärtpabe­ri- kui alternatiivturul kaubeldavad väärtpaberid (aktsiad, optsioonid, futuu­rid), avalikult pakutavad investeerimis­fondi osakud, tuletisinstrumendid, mille alusvaraks on börsil noteeritud väärtpa­ber või lühiajaline võlaväärtpaber. Finantsvara on seadusega täpselt määratletud ning selle kirjutab kõige paremini lahti rahandusministeeriumis koostatud investeerimiskonto juhend. Tehingud finantsvaraga on investeeri­miskontosüsteemis maksuneutraalsed ja seetõttu ei tule neid deklareerida.

Finantsvaraks ei loeta II ja III pensio­nisamba osakuid, „noteerimata” aktsiaid ja võlakirju, osaühingu osasid ja samalii­gilisi väärtpabereid, kinnisvara ega ka hoiuseid.

Mis on sissemakse ja väljamakse?

Järgmisena tuleks üle vaadata, mida saab deklareerida investeerimiskonto sisse­maksetena ja mida tuleks deklareerida väljamaksetena – ehk mida täpsemalt deklaratsiooni kanda.

Sissemakse on igasugune kontole makstud või laekunud raha. Erand on vaid finantsvara müügist või teiselt inves­teerimiskontolt laekunud raha. Lisaks loetakse sissemakseks juba maksustatud või maksuvaba tulu. Maksude deklareeri­jal tuleks deklareerida kõik kontole toi­munud sissemaksed, millega ei soetatud finantsvara, näiteks palga laekumine, kanded teistelt kontodelt jne.

Väljamakse on igasugune investeeri­miskontolt tehtud väljakanne, erandiks on finantsvara soetamiseks või teisele in­vesteerimiskontole tehtud kanne. Lisaks ei loeta väljamakseks ka finantsvara soe­tamise ja võõrandamise kulu.

Väljamaksed on väärtpaberikonto hool­dustasu, intressimaksed, pangakaardi maksed ja kontolt tehtud väljamaksed. Seetõttu ongi oluline hoida oma igapäe­vased rahaasjad ja väärtpaberitehingud eraldi kontodel – nii muutub deklareeri­mine lihtsamaks.

Maksukohustus saabub juhul, kui kon­tolt tehtud väljamaksed ületavad sisse­makseid. Näiteks, kui kanda aasta algu­ses kontole 5000 eurot, saada investeeringutelt aasta jooksul 1000 eurot kasumit ja kanda aasta lõpus kontolt väl­ja 5500 eurot, tuleks konto sissemaksena deklareerida 5000 eurot (väärtpaberite­hinguid deklareerima ei pea) ja välja­maksena 5500 eurot ning maksta tulu­maksu 500 euro pealt. Kontole jääb alles 500 eurot, mida saab kasutada järgmiste investeeringute jaoks, kuid selle välja­kandmisel tuleb arvestada, et tulumaksu tuleb maksta kogu summa pealt.

Lisainfot

Investeerimiskonto kohta leiab informatsiooni Maksu-ja Tolliameti veebilehelt. Soovitame lugeda rahan­dusministeeriumis koosta­tud investeerimiskonto ju­hendit või esitada oma küsimus Maksu- ja Tolli­ameti foorumis aadressil http://foorum.emta.ee/.

LHV finantsportaalis on maksude deklareerimise perioodil väga aktiivne maksude deklareerimise foorum.

Lõplikke hinnanguid inves­teerimiskonto tehingute ja finantsvara osas on õigus anda üksnes Maksu- ja Tol­liametil. Seetõttu ei vastuta LHV Pank Maksu- ja Tolli­ameti hinnangute või nende muutumise eest ega ka ju­hul, kui Maksu- ja Tolliameti hinnangud erinevad LHV Panga omadest.

 

Alo Vallikivi, LHV maaklertegevuse juht

* Artikkel ilmub LHV ajakirjas Investeeri 1/2015
Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon